Parking servis

Parking servis

NOVA GRADSKA ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

Na Skupštini Grada, održanoj 31. maja 2017. godine, usvojena je nova gradska Odluka o javnim parkiralištima, koja će početi da se primenjuje osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Grada Sremska Mitrovica. Stupanjem na snagu nove Odluke, prestaje da važi Odluka o javnim parkiralištima (“Službeni list grada Sremska Mitrovica” br. 19/2016 и 1/2017).

Rukovodilac: Dušan Šarac, dipl. ekonomista

Parking servis u okviru koje se formiraju 2 službe i to:

Služba naplate usluge parkiranja i

Služba za usluge deponovanja i podizanja vozila.

Sektor ima 24 zaposlena.

Pogledajte novu Odluku o javnim parkiralištima, Odluku o lokalnim komunalnim taksama i Rešenje o određivanju posebnih parkirališta.

 

 

Organizaciona šema

Cenovnik