Istorijat

1963. g.osnovano je Komunalno preduzeće “Sava” Sremska Mitrovica, koje su sačinjavali sektori, a pružalo je komunalne usluge, usluge vodosnabdevanja i odvođenja fekalnih voda, i pijačne uprave. Komunalne usluge su se pružale kolskom zapregom koju su vukli konji, sve do 1966. g. kada se uvode prvi traktori koji se koriste za odnošenje smeća, a smeće se i dalje sa svih javnih površina sakuplja ručno.

1974. g. osniva se Komunalna radna organizacija “Sava” Sremska Mitrovica, koju sačinjavaju OOUR-i i Radna zajednica; i to: OOUR “Vodovod”, OOUR “Komunalije” i OOUR “Putevi”.

1989. g. se vrši statusna promena i formira se JKP”Sava” Sremska Mitrovica, koju čine Radne jedinice: RJ “Vodovod”, RJ “Komunalije” i RJ “Putevi”.

Prvo specijalizovano, pogrebno vozilo nabavljeno je 1968. g., a za odvođenje fekalnih voda tj. čišćenje fekalne kanalizacije koristila se saka za fekalije (pumpa na ručnom principu rada), koja je bila postavljena na prikolici traktora, a 1972.g. nabavljena je prva fekalna cisterna.

Od 1973.g. započelo se sa opremanjem voznog parka RJ “Komunalije”, kamionima, pa je tako prvi kamion koji se koristio u te svthe TAM-500, a zatim i prva specijalizovana vozila – kamioni smećari, slovenačke proizvodnje TAM-110, TAM-125, 1977.g. !980 g. nabavljen je kamion smećar koji je i danas u voznom stanju FAP-1616.

1. aprila, 1991. g. JKP”Sava” Sremska Mitrovica, deli se na tadašnje Radne jedinice, koje postaju samostalna preduzeća, i to JKP”Vodovod”, JKP”Komunalije” i AD “Putevi”.