Odluka o osnivanju Preduzeća

На основу чл. 4 ст. 2 и чл. 65 ст. 1 Закона о Јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр.119/2012 од 17.12.2012. године) и чл. 35 ст. 1 тач. 9 Статута града Сремска Митровица (Сл. Лист Града Сремска Митровица број 13/2012),  и у складу са Законом о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС број 88/2011 од 24.11.2011.године), Скупштина Града Сремска Митровица  на седници одржаној дана___________ 2013.године, донела   је:

 

ОДЛУКУ  О ОСНИВАЊУ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛИЈЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

                        Овом одлуком у складу са одредбама Закона о Јавним предузећима, регулисана су права  и обавезе у оснивању и пословању Јавног предузећа, права и обавезе Оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према Оснивачу у обављању делатности Јавног предузећа као делатности од општег интереса, а нарочито: назив и седиште Оснивача, пословно име и седиште Јавног предузећа, претежна делатност Јавног предузећа, права обавезе и одговорности Оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према Оснивачу, услови и  начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика, условима и начину задужења Јавног предузећа, заступању Јавног предузећа, износу основног капитала, као и опису, врсти и вредности неновчаног улога, органима Јавног предузећа, имовини која се не може отуђити, о располагању (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом, заштити животне средине и другим питањима која су од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно предузеће.

 

Члан 2.

Оснива се Јавно комунално предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга, развоја и унапређивања делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Предузеће је организовано и послује на начин којим се обезбеђује трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донетим на основу закона, прописаним или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са прописима, предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме који служе за обављање комуналне делатности, као и развој унапређење квалитета и врсте комуналних услуга, унапређење организације и ефикасности рада.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

 

Члан 3.

Оснивач Јавног предузећа је Скупштина Града Сремска Митровица, Сремска Митровица ул. Светог Димитрија бр._____, матични број__________.

 

Члан 4.

Јавно предузеће сe оснива на неодређено време.

 

Члан 5.

Јавно предузеће има својство правног лица.

Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима иступа самостално и за своје обавезе одговара целокупном имовином.

 

 1. 1.      ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 6.

Пуно пословно име Предузећа је: Јавно комунално предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица.

Скраћено пословно име је: ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица.

Седиште Предузећа је Сремска Митровица, ул. Стари Шор бр. 114. Предузеће се код надлежних органа води под матичним бројем 08234752 и пореским идентификационим бројем – ПИБ 100792579.

Предузеће може променити пословно име и седиште. Одлуку о промени пословног имена и седишта Предузећа доноси Надзорни одбор Предузећа као орган управљања уз сагласност Оснивача.

Предузеће може променити правну форму. О промени форме и седишта Предузећа одлучује Надзорни одбор. За промену форме Предузећа потребна је сагласност Оснивача.

 

 

III ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 7.

Предузеће као самостални субјект на територији Града Сремска Митровица обавља комуналне делатности од општег интереса и то :

-         38.11 скупљање отпада који није опасан,

-         38.20 третман и одлагање отпада,

-         38.21 третман и одлагање отпада који није опасан,

-         38.22 третман и одлагање опасног отпада,

-         38.32 поновна употреба разврстаних материјала,

-         39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,

-         43.21 постављање електричних инсталација,

-         52.21 услужне делатности у копненом саобраћају,

-         68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,

-         81.10 услуге одржавања објеката,

-         81.21 услуге редовног чишћења,

-         81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме,

-         81.29 услуге осталог чишћења,

-         81.30 услуге уређења и одржавања околине,

-         96.03 погребне и сродне делатности,

-         96.09 остале непоменуте личне услужне делатности,

Поред делатности из ст. 1 овог члана Предузеће може обављати и друге делатности   које немају карактер делатности од општег интереса а у складу са Законом и то:

-          01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака,

-          01.29 гајење осталих вишегодишњих биљака,

-          46.77 трговина на велико отпацима и остацима,

-          49.41 друмски превоз терета,

-          52.10 складиштење,

-          52.24 манипулација теретом,

-          46.22 трговина на велико цвећем и садницама,

-          47.76 трговина на мало цвећем, садницама, семењем и ђубривом у специјализованим продавницама,

-          47.89 трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама.

 

 

Члан 8.

Предузеће може да закључује уговоре и да обавља остале послове промета роба и услуга у оквиру делатности за које је уписано у регистар.

Предузеће може да врши и друге делатности за које испуњава законом прописане услове услове а које нису уписане у регистар.

Предузеће може да промени делатност за коју је регистровано (допуни, прошири или смањи) ако се за то испуне законом прописани услови.

Одлуку о промени делатности из става 1 овог члана, доноси Надзорни одбор Предузећа уз сагласност Оснивача.

 

 

Члан 9.

Јавно предузеће може да отпочне обављање делатности када надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:

 1. Техничке опремљености,
 2. Кадровске оспособљености,
 3. Безбедности и здравља на раду,
 4. Заштите и унапређења животне средине,
 5. Других услова прописаних законом.

 

 

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА

 

Члан 10.

Основни капитал Јавног предузећа чини улог у новцу у динарској противвредности____________________.

 

 

 

 

Члан 11.

Имовину Предузећа чини улог коју Оснивач уноси у Јавно предузеће као и  права својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности као и другим имовинским правима, право коришћења средстава и добара у државној својини односно добара од општег интереса које Јавно предузеће стекне радом и пословањем.

Средства и добра у државној својини Предузеће може користити и управљати њима у складу са законом и другим прописима.

 

Члан 12.

Јавно предузеће не може да отуђи, односно располаже објектима и другим непокретностима, постројењима и уређајима који су у функцији обављања претежне делатности без сагласности Оснивача.

Располагање у смислу ове одлуке је прибављање, размена и изградња објеката, отуђење, давање у закуп, односно коришћење и стављање под хипотеку, односно залогу објеката.

Јавно предузеће може прибављати и отуђивати без сагласности Оснивача покретну имовину мање вредности у смислу Закона о јавним набавкама.

 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

 

Члан 13.

По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа Оснивач има следећа права:

-         Право управљања Јавним предузећем на начин утврђен Статутом Јавног предузећа,

-         Право на учешће у расподели добити Јавног предузећа,

-         Право да буде информисан о пословању Јавног предузећа,

-         Право да учествује у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по подмирењу обавеза Јавног предузећа и друга права у складу са законом.

 

 

Члан 14.

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за које је Јавно предузеће основано, Оснивач даје сагласност на :

-         Статут Јавног предузећа,

-         Давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса,

-         Тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем о др.) осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни орган,

-         Располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом,

-         Акт о општим условима за испоруку производа и услуга,

-         Улагање капитала,

-         Статусне промене,

-         Акт о процени вредности капитала и исказивање тог капитала у акцијама као и на програм и одлуку о својинској трансформацији,

-         Друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са Законом и овом одлуком.

 

Члан 15.

Јавно предузеће је дужно да делатност од општег интереса за које је основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.

 

Члан 16.

У случају поремећаја или прекида у испоруци комуналних производа и пружања комуналних услуга услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети односно спречити, Предузеће је дужно обавестити надлежну Градску управу и да без одлагања предузети мере прописане законом и прописом Оснивача на отклањању узрока поремећаја односно прекида.

Градска управа је дужна да по пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању узрока поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга:

 1. одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета,
 2. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена,
 3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и учињену штету.

 

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

 

Члан 17.

Предузеће је дужно да послује у складу са законом, добрим пословним обичајима и пословним моралом.

Утврђивање резултата пословања врши се на начин прописан законом и општим актима Предузећа.

Јавно предузеће одлучује уз сагласност Оснивача о цени услуга коју плаћају непосредни корисници.

 

Члан 18.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

Добит Предузећа утврђује се и распоређује се у складу са законом, Статутом и програмом пословања Предузећа.

Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

У случају пословања Предузећа са губитком Надзорни одбор је дужан да утврди узроке насталог губитка и предложи мере Оснивачу за отклањање узрока негативног пословања.

 

VIII ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 19.

Предузеће заступа и представља Директор Предузећа са неограниченим овлашћењима у унутрашњем промету.

Директор је овлашћен да у име и за рачун Предузећа у оквиру његове делатности и у границама својих овлашћења закључује уговоре, врши друге правне послове и радње као и да заступа Предузеће пред судовима и другим државним органима, као и да потписује акта Предузећа.

Директор може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писмену пуномоћ за заступање јавног предузећа.

 

IX ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 20.

Органи јавног предузећа су Надзорни одбор и Директор.

Надзорни одбор и Директор Предузећа чине Управу предузећа.

 1. 1.      НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Члан 21.

Надзорни одбор Јавног Предузећа има три члана и то Председника и два члана, од којих једног члана предлаже Предузеће из реда запослених на начин утврђен Статутом Предузећа.

Председник Надзорног одбора има заменика, који се одређује из реда чланова Надзорног одбора.

Председника, заменика Председника и чланове Надзорног одбора Јавног Предузећа именује и разрешава Оснивач.

 Председник, заменик Председника и чланови Надзорног одбора Јавног Предузећа именују се на период од четири године и могу бити поново именовани.

 

Члан 22.

            Надзорни одбор:

 1. Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији,
 2. Усваја извештаје о степену реализације програма пословања,
 3. Доноси годишњи програм пословања уз сагласност Оснивача,
 4. Надзире рад Директора,
 5. Врши унутрашпњи надзор над пословањем Јавног предузећа,
 6. Успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима,
 7. Утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их Оснивачу ради давања сагласности,
 8. Доноси Статут уз сагласност Оснивача,
 9. Одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката уз сагласност Оснивача,
 10. Доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитака уз сагласност Оснивача,
 11. Даје сагласност Директору за предузимање послова или радњи у складу са Законом, Статутом и Одлуком Оснивача,
 12. Закључује уговоре о раду на одређено време са Директором Предузећа,
 13. Врши друге послове у складу са Законом и Статутом Предузећа.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на Директора или друго лице у Јавном предузећу.

 

2.      ДИРЕКТОР

Члан 23.

            Директора Предузећа именује и разрешава Оснивач.

Директор Предузећа именује се на период од четири године а на основу спроведеног јавног конкурса и може бити поново изабран.

 

Члан 24.

            До именовања Директора Предузећа Оснивач може именовати вршиоца дужности Директора који испуњава услове прописане Законом.

 

Члан 25.

            Директор Јавног Предузећа:

 1. Представља и заступа Јавно Предузеће,
 2. Организује и руководи процесом рада,
 3. Води пословање Јавног предузећа,
 4. Одговара за законитост рада Јавног предузећа,
 5. Предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење,
 6. Предлаже финансијске извештаје,
 7. Извршава одлуке Надзорног одбора,
 8. Предлаже унутрашњу организацију Предузећа,
 9. Одлучује о распоређивању радника на одређене послове,
 10. Врши и друге послове одређен Законом, Статутом и овом Одлуком.

X ОПШТИ АКТИ

 

Члан 26.

Општи акти Јавног предузећа су Статут и друга општа акта утврђена Законом.

Статут је основни и општи акт Јавног предузећа и сви други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са њим.

Појединачни акти који доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу морају бити у сагласности са Статутом и другим општим актима Јавног предузећа.

 

XI БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Члан 26.

            Органи и запослени у Јавном предузећу, дужни су да организују обављање делатности Предузећа којим се осигурава безбедност на раду, као и да спроводе мере заштите на раду и заштиту животне средине, у складу са Законом и Статутом Предузећа.

 

 XII ПРАВО НА ШТРАЈК

 

Члан 27.

            У предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са Законом којим се уређују услови за организовање штрајка, Колективним уговором и актом Оснивача о минимуму процеса рада.

 

 

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 28.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Решење о изменама и допунама решења о организовању Јавно комуналног предузећа „Сава“ у Сремској Митровици бр. 023-17/91-02 од 21.03.1991. године.

 

Члан 29.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града Сремска Митровица.

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број:

Дана:

Сремска Митровица.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   ГРАДА

Милан Ковачевић с.р.              

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јелена Марковић