Nova čistilica Za lepo lice Mitrovice

Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Category Archives: Tenderi 2013.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ZASTAVA”

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKPНа основу члана 57. став 1. тачка 4 и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12)

 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом Уговору за јавну набавку добара у отвореном поступку

 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ – ЈН ОП – Д – 2/13

ОБЛИКОВАНА У 8 ПАРТИЈА

1. ПАРТИЈА 5  – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ZASTAVA”

1. Интернет страница: www.komunalije.co.rs

2. Врста Наручиоца: Јавно предузеће

3. За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ДОСТАВНА ВОЗИЛА И АУТОМОБИЛЕ – 34330000

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

-

5. Уговорена вредност: 60.430,00 динара без ПДВ-a (укупна јединична цена)

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

7. Број примљених понуда: 4

8. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена je 144.190,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена je 60.430,00 динара без ПДВ-а

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена je 144.190,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена je 60.430,00 динара без ПДВ-а

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.02.2014. године

12. Датум закључења уговора: 10.03.2014. год

13. Основни подаци о добављачу:“Group enigma MC d.o.o. 37000 Kрушевац, улица Милоша Обилића ББ; самостално ПИБ 105031233, МБ 20286156

14. Период важења уговора: Уговор је закључен на одређено време, на период од годину дана од дана потписивања уговора, (10.03.2014. до 10.03.2015. године), односно до утрошка средстава предвиђених за добра  која су предмет ове набавке.

15. Околности које представљају основ за измену уговора:

-

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “TAM”

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKPНа основу члана 57. став 1. тачка 4 и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом Уговору за јавну набавку добара у отвореном поступку

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ – ЈН ОП – Д – 2/13

ОБЛИКОВАНА У 8 ПАРТИЈА

1. ПАРТИЈА 3 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “TAM”

1. Интернет страница: www.komunalije.co.rs

2. Врста Наручиоца: Јавно предузеће

3. За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ДОСТАВНА ВОЗИЛА И АУТОМОБИЛЕ – 34330000

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

-

5. Уговорена вредност: 195.170,00 динара без ПДВ-a (укупна јединична цена)

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

7. Број примљених понуда: 3

8. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена je 243.630,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена je 195.170,00 динара без ПДВ-а

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена je 243.630,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена je 195.170,00 динара без ПДВ-а

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.02.2014. године

12. Датум закључења уговора: 10.03.2014. год

13. Основни подаци о добављачу:“Group enigma MC d.o.o. 37000 Kрушевац, улица Милоша Обилића ББ; самостално ПИБ 105031233, МБ 20286156

14. Период важења уговора: Уговор је закључен на одређено време, на период од годину дана од дана потписивања уговора, (10.03.2014. до 10.03.2015. године), односно до утрошка средстава предвиђених за добра  која су предмет ове набавке.

15. Околности које представљају основ за измену уговора:

-

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОГРАМ РАДНЕ МАШИНЕ “БУЛДОЖЕР” ТГ 140

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKPНа основу члана 57. став 1. тачка 4 и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12)

 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом Уговору за јавну набавку добара у отвореном поступку

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ – ЈН ОП – Д – 2/13

ОБЛИКОВАНА У 8 ПАРТИЈА

1. ПАРТИЈА 6 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОГРАМ  РАДНЕ МАШИНЕ БУЛДОЖЕР ТГ 140

1. Интернет страница: www.komunalije.co.rs

2. Врста Наручиоца: Јавно предузеће

3. За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ДОСТАВНА ВОЗИЛА И АУТОМОБИЛЕ – 34330000

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

-

5. Уговорена вредност: 239.847,00 динара без ПДВ-a (укупна јединична цена)

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

 7. Број примљених понуда: 3

8. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена je 340.860,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена je 239.847,00 динара без ПДВ-а

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена je 340.860,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена je 239.847,00 динара без ПДВ-а

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.02.2014. године

12. Датум закључења уговора: 10.03.2014. год

13. Основни подаци о добављачу:“Group enigma MC d.o.o. 37000 Kрушевац, улица Милоша Обилића ББ; самостално ПИБ 105031233, МБ 20286156

14. Период важења уговора: Уговор је закључен на одређено време, на период од годину дана од дана потписивања уговора, (10.03.2014. до 10.03.2015. године), односно до утрошка средстава предвиђених за добра  која су предмет ове набавке.

 15. Околности које представљају основ за измену уговора:

-

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “ФИАТ-ИВЕКО”

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKPНа основу члана 57. став 1. тачка 4 и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12)

 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом Уговору за јавну набавку добара у отвореном поступку

 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ – ЈН ОП – Д – 2/13

ОБЛИКОВАНА У 8 ПАРТИЈА

1. ПАРТИЈА 8 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ ФИАТ-ИВЕКО

1. Интернет страница: www.komunalije.co.rs

2. Врста Наручиоца: Јавно предузеће

3. За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ДОСТАВНА ВОЗИЛА И АУТОМОБИЛЕ – 34330000

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

-

5. Уговорена вредност: 20.240,00 динара без ПДВ-a (укупна јединична цена)

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

7. Број примљених понуда: 4

8. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена je 63.565,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена je 20.240,00 динара без ПДВ-а

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена je 63.565,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена je 20.240,00 динара без ПДВ-а

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.02.2014. године

12. Датум закључења уговора: 10.03.2014. год

13. Основни подаци о добављачу:“Group enigma MC d.o.o. 37000 Kрушевац, улица Милоша Обилића ББ; самостално ПИБ 105031233, МБ 20286156

14. Период важења уговора: Уговор је закључен на одређено време, на период од годину дана од дана потписивања уговора, (10.03.2014. до 10.03.2015. године), односно до утрошка средстава предвиђених за добра  која су предмет ове набавке.

15. Околности које представљају основ за измену уговора:

-

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “FAP” – ЈН ОП – Д – 2/13

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKPНа основу члана 57. став 1. тачка 4 и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом Уговору за јавну набавку добара у отвореном поступку

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ – ЈН ОП – Д – 2/13

ОБЛИКОВАНА У 8 ПАРТИЈА

1. ПАРТИЈА 2 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “FAP”

1. Интернет страница: www.komunalije.co.rs

2. Врста Наручиоца: Јавно предузеће

3. За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ДОСТАВНА ВОЗИЛА И АУТОМОБИЛЕ – 34330000

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

-

5. Уговорена вредност: 273.678,00 динара без ПДВ-a (укупна јединична цена)

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

7. Број примљених понуда: 3

8. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена je 351.136,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена je 273.678,00 динара без ПДВ-а

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша понуђена цена je 351.136,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена je 273.678,00 динара без ПДВ-а

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.02.2014. године

12. Датум закључења уговора: 28.02.2014. год

13. Основни подаци о добављачу:City autotehnik d.o.o. 11000 Београд, улица Радничка бр. 37 Б; самостално ПИБ 101012513; МБ17234889

14. Период важења уговора: Уговор је закључен на одређено време, на период од годину дана од дана потписивања уговора, (28.02.2014. до 28.02.2015. године), односно до утрошка средстава предвиђених за добра  која су предмет ове набавке.

15. Околности које представљају основ за измену уговора:

-

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ ПРОГРАМ “ZASTAVA” – ЈН ОП – Д – 2/13

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKPНа основу члана 57. став 1. тачка 4 и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12 )

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом Уговору за јавну набавку добара у отвореном поступку

 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ – ЈН ОП – Д – 2/13

ОБЛИКОВАНА У 8 ПАРТИЈА

1. ПАРТИЈА 7 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ ПРОГРАМ “ZASTAVA”

1. Интернет страница: www.komunalije.co.rs

2. Врста Наручиоца: Јавно предузеће

3. За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ДОСТАВНА ВОЗИЛА И АУТОМОБИЛЕ – 34330000

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

-

5. Уговорена вредност: 16.260,00 динара без ПДВ-a (укупна јединична цена)

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

7. Број примљених понуда: 2

8. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена je 16.260,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена je 14.655,00 динара без ПДВ-а

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена je 16.260,00 динара без ПДВ-a;

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.02.2014. године

12. Датум закључења уговора: 28.02.2014. год

13. Основни подаци о добављачу:Т. П. Бојан d.o.o. 11000 Београд, ул. Др Ивана Рибара бр. 115а; самостално, ПИБ 101684693, МБ 07479565.

14. Период важења уговора: Уговор је закључен на одређено време, на период од годину дана од дана потписивања уговора, (28.02.2014. до 28.02.2015. године), односно до утрошка средстава предвиђених за добра  која су предмет ове набавке.

15. Околности које представљају основ за измену уговора:

-

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “MERCEDES” – ЈН ОП – Д – 2/13

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKPНа основу члана 57. став 1. тачка 4 и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12 )

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом Уговору за јавну набавку добара у отвореном поступку

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ – ЈН ОП – Д – 2/13

ОБЛИКОВАНА У 8 ПАРТИЈА

1. ПАРТИЈА 1 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ  MERCEDES”

1. Интернет страница: www.komunalije.co.rs

2. Врста Наручиоца: Јавно предузеће

3. За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ДОСТАВНА ВОЗИЛА И АУТОМОБИЛЕ – 34330000

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

-

5. Уговорена вредност: 846.286,00 динара без ПДВ-a (укупна јединична цена)

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

7. Број примљених понуда: 2

8. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена je 846.286,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена je 484.492,00 динара без ПДВ-а

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена je 846.286,00 динара без ПДВ-a;

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.02.2014. године

12. Датум закључења уговора: 27.02.2014. год

13. Основни подаци о добављачу:Ауто – промет d.o.o. 21000 Нови Сад, ул. Булевар Војводе Степе бр. 46; самостално ПИБ 100456783; МБ 08611823

14. Период важења уговора: Уговор је закључен на одређено време, на период од годину дана од дана потписивања уговора, (27.02.2014. до 27.02.2015. године), односно до утрошка средстава предвиђених за добра  која су предмет ове набавке.

15. Околности које представљају основ за измену уговора:

-

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку добара мале вредности – БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ И МЕТАЛНА ГАЛАНТЕРИЈА ЈН МВ – Д – 17/13

JKP

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом Уговору за јавну набавку добара мале вредности – БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ И МЕТАЛНА ГАЛАНТЕРИЈА

ЈН МВ – Д – 17/13

1. Интернет страница: www.komunalije.co.rs

2. Врста Наручиоца: Јавно предузеће

3. За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Цеви и арматура – 44163000

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

-

5. Уговорена вредност: 1.030,64 динара без ПДВ-a (укупна јединична цена)

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

7. Број примљених понуда: 6

8. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена je 1.622,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена je 1.030,64 динара без ПДВ-а

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена je 1.622,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена je 1.030,64  динара без ПДВ-а

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.01.2014. године

12. Датум закључења уговора: 27.01.2014. год

13. Основни подаци о добављачу: “YONEX“ д.o.o. Ср. Митровица; 22000 Сремска Митровица, ул. Марка Аурелија ББ, ПИБ 100791746, Матични Број 08273600

14. Период важења уговора: Уговор је закључен на одређено време, на период од годину дана од дана потписивања уговора, (27.01.2014. до 27.01.2015. године), односно до утрошка средстава предвиђених за добра  која су предмет ове набавке.

15. Околности које представљају основ за измену уговора:

-

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKP

Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

Поштовани,

На основу Вашег Захтева за додатне информације и појашњењa, односно следећe питањe:

Питање 1Ваш одговор за број шасије за возило IVECO DAILY 35 C 11 није исправан (недостаје 1 цифра у броју шасије). Молимо Вас да нам доставите исправан број шасије.

Питање 2: Такође Ваш одговор од 21.01.2014. године (број 182-1/14) на наше питање под р.б. 2 је нејасан. Наше питање је: Да ли можемо уместо оверене потврде купца о испорученим резервним деловима доставити потписане уговоре са купцима о испорученим деловима (фотокопије).

У складу са  чланом  63. став 3. Закона о јавним набавкама, “Сл. Гласник Р. С.“, број 124/2012, достављамо Вам одговор:

Одговор 1:  Ненамерно је дошло до изостављања  броја 5 између бројева 9 и 2. Тако да број шасије за возило IVECO DAILY 35 C 11 гласи:

                         IVECO DAILY 35 C 11  -  ZCFC 3571705952598

Одговор 2: Да, можете у Понуди уместо оверене Изјаве купца да је склопљен уговор о испоруци добара у претходном периоду доставити потписане уговоре са купцима о испорученим добрима у претходном периоду, који су предмет јавне набавке.

Захваљујемо Вам на конструктивној сарадњи и за сва даља појашњења стојимо Вам на располагању.

Молимо Вас да нам извршите потврду пријема Одговора.

 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKP

Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

Поштовани,

На основу Вашег Захтева за додатне информације и појашњењa, односно следећe питањe:

Питање 1: Молимо Вас да за возилa IVECO DAILY 11 и IVECO DAILY 35S12 доставите бројеве шасија како би смо могли да Вам дамо понуду.

У складу са  чланом  63. став 3. Закона о јавним набавкама, “Сл. Гласник Р. С.“, број 124/2012, достављамо Вам одговор:

Одговор 1: Бројеви шасије за тражена возила су:

                  IVECO DAILY 35 C 11 – ZCFC 357170592598

                  IVECO DAILY 35 S 12 – ZCFC 3583005766762

Захваљујемо Вам на конструктивној сарадњи и за сва даља појашњења стојимо Вам на располагању.

Молимо Вас да нам извршите потврду пријема Одговора.

 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА