Statut Preduzeća

На основу члана 18 став 1 тачка 8 Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр.119/12), чл. 44 ст. 1 тач. 8 и чл. 56  Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Комуналије“ Сремска Митровица (Сл. Лист Града Сремска Митровица бр.2/2013), и у складу са Законом о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС бр.88/2011), Управни одбор ЈКП „Комуналије“ донео је на седници одржаној дана 19.03.2013.године,

 

С Т А Т У Т

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„КОМУНАЛИЈЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

I.       ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Статутом Јавног комуналног предузећа „Комуналије“ Сремска Митровица (у даљем тексту Предузеће), уређује се правни положај Предузећа, заступање и представљање, однос Предузећа и Оснивача, делатност и унутрашња организација рада, имовина Предузећа и стицање средстава за обављање делатности, планирање рада и развој Предузећа, финансирање комуналне делатности и средстава за развој, резултати пословања Предузећа основе и начин распоређивања добити и покрића губитака, отклањање поремећаја у пословању Предузећа, статусне промене, органи Предузећа, одбрана и заштита, заштита и унапређење животне средине, безбедност на раду, пословна тајна, забрана конкуренције, организација Синдиката, сарадња органа Предузећа са Синдикатом, штрајк запослених, јавност рада, информисање грађана, корисника услуга и радника Предузећа и општи акти Предузећа.

 

Члан 2.

Предузеће је настало Решењем о изменама и допунама решења о организовању   Јавно комуналног предузећа „Сава“ Сремска Митровица бр.023-17/91-02 од 21.03.1991. године.

Оснивачким актом Јавног комуналног предузећа “Комуналије” бр732-1/2013 од 06.03.2013. године објављеног у Сл. Листу Града Сремска Митровица бр.2/2013 извршено је усклађивање са важећим Законом о јавним предузећима.

Оснивач Јавног комуналног предузећа је Град Сремска Митровица. Права Оснивача остварује Скупштина Града Сремска Митровица.

Предузеће је уписано у судски регистар код Привредног суда у Сремској Митровици на основу решења под бројем 1-1314 од 28.03.1991.године, Решењем бр. .БД33024/2005 од 07.07.2005.године. заведено у регистар агенције за привредне регистре.

Права и обавезе оснивача према Предузећу утврђена су актом оснивача и овим Статутом.

 

Члан 3.

Јавно комунално предузеће „Комуналије“ је предузеће које обавља комуналну делатност од општег интереса и један је од правних  следбеника Јавног предузећа „Сава“ Сремска Митровица које послује средствима у државној својини.

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА

1.ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 4.

Пуно пословно име Предузећа је: Јавно комунално предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица.

Скраћено пословно име је: ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица.

Седиште Предузећа је Сремска Митровица, ул. Стари Шор бр.114. Предузеће се код надлежних органа води под матичним бројем 08234752 и пореским идентификационим бројем – ПИБ 100792579.

Предузеће може променити пословно име и седиште. Одлуку о промени пословног имена и седишта Предузећа доноси Надзорни одбор Предузећа као орган управљања уз сагласност Оснивача.

Предузеће може променити правну форму. О промени форме и седишта Предузећа одлучује Надзорни одбор. За промену форме Предузећа потребна је сагласност Оснивача.

 

Члан 5.

Пословно име Предузећа се исписује на српском језику, ћириличним писмом и садржи амблем.

Предузеће и његове организационе јединице имају свој амблем који се састоји из косо исписаних слова “Комуналије” Сремска Митровица ћириличним писмом са два концентрична круга који почињу и завршавају се на средини самог назива. Изглед амблема се може променити Одлуком Надзорног одбора.

 

 

2.ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

 

Члан 6.

Предузеће има печат округлог облика са текстом:

 • у горњој половини уз ивицу печата пише : Јавно комунално предузеће,
 • у доњој половини уз ивицу печата ситним словима пише: Сремска Митровица,
 • на средини печата водоравно пише: „Комуналије“

Текст на печату је исписан ћирилицом.

Предузеће има и штамбиљ правоугаоног облика на коме пише ЈКП „Комуналије“ са празним местом за број и датум.

Начин употребе, чувања и руковања печатом и штамбиљом регулише се посебним Правилником.

 

 

 

 

II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПРЕДУЗЕЋА

1.ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ

 

Члан 7.

Предузеће је правно лице које иступа у правном промету самостално и за своје обавезе одговара свим средствима којима располаже и која користи, као и за обавезе делова Предузећа који имају одређена овлашћења у правном промету.

Предузеће има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне послове и радње у оквиру своје правне способности.

Радне јединице као организациони делови Предузећа могу да иступају у правном промету у оквиру делатности које обављају у име и за рачун Предузећа само на основу овлашћења добијеног од Директора Предузећа.

 

III ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋA

 

 

Члан 8.

Предузеће заступа и представља Директор Предузећа са неограниченим овлашћењима у унутрашњем промету.

Директор је овлашћен да у име и за рачун Предузећа у оквиру његове делатности и у границама својих овлашћења закључује уговоре, врши друге правне послове и радње као и да заступа Предузеће пред судовима и другим државним органима, као и да потписује акта Предузећа.

 

Члан 9.

Директор Предузећа може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу, запосленом у Предузећу, писмену пуномоћ за закључивање одређених врста уговора, предузимања одређених правних послова и радњи, доношења одређених аката и заступања Предузећа.

Директор Предузећа је дужан да приликом давања пуномоћи другом лицу запосленом у Предузећу одреди њен садржај, обим и време трајања.

Пуномоћник не може без одобрења Директора добијену пуномоћ пренети на друго лице. Пристанак Директора на пренос пуномоћи мора бити дат у писменом облику.

Овлашћење из овог члана Статута Директор не може дати другом лицу а ни запосленом у Предузећу за закључење послова који се односе на отуђење и оптерећење непокретности и друге имовине веће вредности Предузећа.

Генерална пуномоћ за заступање Предузећа може се дати ако је претходно на такву пуномоћ дата сагласност Надзорног одбора Предузећа.

 

Члан 10.

Директор Предузећа може за обављање појединих стручних послова из надлежности Предузећа ангажовати друга физичка и правна, домаћа или страна лица.

Међусобни односи Предузећа и лица из става 1 овог члана као и њихова међусобна права и обавезе уређују се посебним уговором.

 

Члан 11.

Предузеће може имати заменика Директора.

Заменика Директора одређује Директор Предузећа.

У одсутности или спречености Директора Предузеће заступа његов заменик или друго лице које одреди Директор Предузећа.

Заменик Директора или лице из става 3. овог члана, док врши функцију заменика има сва права, дужности и одговорности Директора Предузећа.

 

IV ОДНОС ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

 

Члан 12.

Однос Оснивача и Предузећа уређује се Законом, актом о оснивању предузећа и колективним уговором Предузећа.

Оснивач уређује и обезбеђује организовано и трајно обављање комуналних делатности као и материјалне, техничке и друге услове за њихово обављање.

Предузеће је обавезно да обезбеди континуитет и одговарајући квалитет комуналних услуга поверених од стране Оснивача.

 

V ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 13.

Предузеће се оснива и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга, развоја и унапређивања делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донетим на основу закона, прописаним или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са прописима, предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме који служе за обављање комуналне делатности, као и развој унапређење квалитета и врсте комуналних услуга, унапређење организације и ефикасности рада.

 

 

 

Члан 14.

Предузеће као самостални субјект на територији Општине Сремска Митровица обавља комуналне делатности од општег интереса и то :

-         38.11 скупљање отпада који није опасан

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:

-         38.20 третман и одлагање отпада,

-         38.21 третман и одлагање отпада који није опасан,

-         38.22 третман и одлагање опасног отпада,

-         38.32 поновна употреба разврстаних материјала,

-         39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,

-         43.21 постављање електричних инсталација,

-         52.21 услужне делатности у копненом саобраћају,

-         68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,

-         81.10 услуге одржавања објеката,

-         81.21 услуге редовног чишћења,

-         81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме,

-         81.29 услуге осталог чишћења,

-         81.30 услуге уређења и одржавања околине,

-         96.03 погребне и сродне делатности,

-         96.09 остале непоменуте личне услужне делатности,

Поред делатности из ст. 1 и 2 овог члана Предузеће може обављати и друге делатности утврђене овим Статутом које немају карактер делатности од општег интереса а у складу са Законом и то:

-          01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака,

-          01.29 гајење осталих вишегодишњих биљака,

-          46.77 трговина на велико отпацима и остацима,

-          49.41 друмски превоз терета,

-          52.10 складиштење,

-          52.24 манипулација теретом,

-          46.22 трговина на велико цвећем и садницама,

-          47.76 трговина на мало цвећем, садницама, семењем и ђубривом у специјализованим продавницама,

-          47.89 трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама.

 

 

Члан 15.

Предузеће може да закључује уговоре и да обавља остале послове промета роба и услуга у оквиру делатности за које је уписано у регистар.

Предузеће може да врши и друге делатности за које испуњава законом прописане услове а које нису уписане у регистар.

 

Члан 16.

Предузеће може да промени делатност за коју је регистровано (допуни, прошири или смањи) ако се за то испуне законом прописани услови.

Одлуку о промени делатности из става 1 овог члана, доноси Надзорни одбор Предузећа уз сагласност Оснивача.

Оснивач има право да привремено или трајно обустави вршење неке од делатности из члана 15 став 3, уколико би обављање таквих делатности довело у питање или негативно утицало на вршење комуналних делатности из члана 15 став 1 и 2 овог Статута.

 

Члан 17.

Поједине послове из оквира своје делатности Предузеће може поверити другом предузећу или предузетнику, под условом да нису у функцији остваривања јединства техничко-технолошког система.

 

VI УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 18.

Организација рада и пословања Предузећа заснива се на рационалној подели рада како у погледу организационих јединица, тако и послова и радних задатака које обављају поједини запослени у Предузећу а у складу са захтевима савремене научне организације рада.

 

Члан 19.

Организација рада Предузећа утврђује се тако да омогућава остваривање друштвено-економских, техничко-технолошких и развојних интереса и циљева.

Предузеће је организовано као јединствена целина а своју делатност обавља преко организационих јединица које делују као сектори. У оквиру сектора формирају се службе и одељења.

Део Предузећа који нема својство правног лица може имати посебан  рачун и посебан обрачун резултата пословања у складу са законом.

 

 

Члан 21.

Руководиоци организационих делова Предузећа одговорни су за редовно обављање послова у тим деловима и дужни су да непосредно извршавају све налоге и мере које издаје и предлаже Директор ради успешнијег обављања делатности Предузећа.

 

Члан 22.

Ближе одредбе о организацији Предузећа и систематизацији послова уређује Директор Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака у Предузећу, на који се прибавља сагласност Градоначелника.

 

VII ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 23.

Имовину Предузећа чине права својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности као и другим имовинским правима, право коришћења на стварима у јавној својини Града Сремска Митровица.

Вредност основног новчаног капитала, вредност покретних и непокретних ствари у својини Предузећа утврђена је Оснивачим актом Предузећа.

            Јавно предузеће може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног предузећа са једне и Града као Оснивача, са друге стране.

 

Члан 24.

Прибављање и отуђење имовине веће вредности врши се уз сагласност Надзорног одбора.

Под прибављањем и отуђењем имовине веће вредности сматра се пренос или више повезаних преноса чији је предмет прибављање или отуђење имовине чија тржишна вредност у моменту доношења одлуке износи најмање 30% од књиговодствене вредности имовине исказане у последњем годишњем билансу стања.

Предузеће не може да отуђи објекте и друге непокретности, постројења и уређаје коју су у функцији обављања делатности од општег интереса осим ради њихове замене због дотрајалости, модернизацији и техничко-технолошких унапређења.

 

VIII ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА И ИЗВЕШТАЈИ

 

Члан 25.

Предузеће стиче приходе односно добит вршењем својих услуга и делатности утврђеним овим Статутом.

Предузеће води евиденцију о стању и кретању средстава које користи.

За своје обавезе Предузеће одговара целокупном имовином.

 

Члан 26.

Пословна политика, развој Предузећа, непосредни задаци, средства и мере за њихово извршавање утврђују се плановима и програмима и то :

 • планом и програмом развоја Предузећа,
 • финансијским плановима,
 • програмима обављања комуналних делатности,
 • другим плановима и програмима.

 

Члан 27.

Планирањем рада и развоја утврђују се основе за развој Предузећа и њихових делова и остваривање и повећање добити Предузећа.

Надзорни одбор доноси план развоја Предузећа и програм рада на предлог Директора за период од годину дана.

План развоја и програм рада за наредну календарску годину доставља се Оснивачу  на сагласност у року који он утврди.

У програмским актима из претходног става утврђују се правци развоја делатности од јавног интереса за чије обављање је основано Предузеће, а нарочито:

 • мере и активности које Предузеће треба да предузме да би се на дугорочној основи обезбедило редовно, квалитетно и поуздано пружање комуналних услуга у складу са материјалним могућностима корисника и обављања других делатности од јавног интереса у складу са законом и одлуком о оснивању,
 • приоритетне циљеве пословне политике за наредну календарску годину.

Правце развоја делатности из претходног става утврђује Надзорни одбор Предузећа уз мишљење Оснивача

.

Члан 28.

Директор Предузећа је дужан да најмање једанпут годишње извештава Надзорни одбор о резултатима остваривања утврђене пословне политике и планова Предузећа.

На предлог Надзорног одбора могу се доносити планови за краћи или дужи период од годину дана.

Ако потребе пословања то захтевају програм рада и финансијски план Предузећа може се у току године мењати.

 

Члан 29.

Предузеће подноси Оснивачу годишњи извештај о реализацији програма рада и пословања у роковима које она утврди.

Годишњи извештај о пословању садржи резултате спровођења утврђене политике и циљеве у одређеној области, финансијске резултате пословања и расподелу политике и појединих задатака као и предлоге мера и активности потребних за отклањање насталих тешкоћа и за стварање услова, према материјалним могућностима, за пружање комуналних услуга и за обављање других делатности Предузећа које су од јавног интереса.

Предузеће подноси Оснивачу тромесечне извештаје о остваривању плана развоја и програма рада као извештај о спровођењу утврђене пословне политике.

 

 

IX ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ

Члан 30.

Предузеће стиче средства за обављање своје делатности из :

 • цене комуналних услуга како за индивидуалну тако и за заједничку потрошњу и цене услуга из осталих делатности које обавља,
 • из буџета оснивача и буџета Републике Србије и аутономне покрајине,
 • из кредита,
 • из донација и поклона,
 • из осталих прихода и извора у складу са законом.

 

 

 

Члан 31.

Развој комуналних делатности и изградња комуналних објеката индивидуалне и заједничке потрошње врши се у складу са програмима уређења простора и уређивања грађевинског земљишта.

 

Члан 32.

Начела, елементи за одређивање и промену цена комуналних услуга одређује се у складу са Законом о комуналним делатностима.

 

Члан 33.

Одлуку о висини цене производа и услуга за делатности које су од стране Оснивача посебним одлукама поверене Предузећу, доноси Надзорни одбор Предузећа уз сагласност Оснивача.

Члан 34.

У обављању делатности које нису од јавног интереса и немају комунални карактер Предузеће ће пословати по тржишним условима а ефекти таквог рада му у целости припадају.

 

X РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА, ОСНОВЕ И НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

 

Члан 35.

Јавно предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом.

Утврђивање резултата пословања врши се на начин прописан законом и општим актима Предузећа.

 

Члан 36.

Добит јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Оснивача.

Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом.

Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.

Одлуком из претходног става део средстава по основу добити, усмерава се Оснивачу и уплаћује се на прописани рачун за уплату јавних прихода.

У случају пословања Предузећа са губитком Надзорни одбор је дужан да утврди узроке насталог губитка и предложи мере Оснивачу за отклањање узрока негативног пословања.

 

 

Члан 37.

Из добити Предузећа сваке године се уноси најмање 5% средстава у обавезну резерву Предузећа.

 

 

XI ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 38.

            У случају поремећаја у пословању јавног предузећа, Скупштина Града предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање Предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито:

-         разрешење Надзорног одбора и Директора,

-         ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,

-         друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и оснивачким актом предузећа.

 

Члан 39.

У случају поремећаја у пословању јавног Предузећа, Градско веће предузеће мере  којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса у складу са законом а нарочито:

-         промену унутрашње организације Јавног Предузећа.

 

Члан 40.

У случају штрајка у Предузећу се мора обезбедити минимум процеса рада у обављању комуналне делатности.

Минимум процеса рада утврђује Оснивач у складу са законом.

 

Члан 41.

У случају наступања услова за отварање и спровођење стечајног поступка над Предузећем, Оснивач предузима мере за обезбеђење услова за несметани рад Предузећа и јемчи за његове обавезе.

 

 

XII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 42.

            Јавно предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из чл. 14 овог Статута у складу са Законом о привредним друштвима.

            Јавно предузеће према зависном друштву капитала из ст. 1 овог члана има права обавезе и одговорности које има Град као оснивач према Јавном предузећу.

            На одлуку из ст. 1 овог члана сагласност даје Оснивач.

Одлуке о другим статусним променама или удруживању Предузећа у пословна и друга удружења доноси Надзорни одбор у сагласност Оснивача.

 

XIII ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 43.

     Управљање у Јавном предузећу је организовано као једнодомно.

Органи Предузећа су :

 1. Надзорни одбор,
 2. Директор.

 

1.НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Члан 44.

            Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина Града на период од 4 године под условима и на начин и по поступку утврђеним законом.

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених. Предлог кандидата за члана представника запослених у Надзорном одбору утврђују синдикалне организације. Организација синдиката у Предузећу предлаже надлежном органу Оснивача члана Надзорног одбора који се именује од представника запослених.

Уколико је у Предузећу организовано више организација синдиката, исте споразумно предлажу надлежном органу Оснивача члана Надзорног одбора који се именује од представника запослених.

Ако организације синдиката из претходног става не постигну споразум у прописаном року члана Надзорног одбора који се именује од представника запослених предлаже организација синдиката у коју је учлањена већина синдикално организованих запослених.

Решењем о именовању Надзорног одбора одређује се председник Надзорног одбора. Надзорни одбор на првој конститутивној седници одређује заменика председника надзорног одбора из реда својих чланова.

Надзорни одбор ради у седницама.

Одлуке Надзорног одбора доносе се већином гласова од укупног броја чланова.

Члан 45.

            За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:

 • -  да је пунолетно и пословно способно,
 • -  да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
 • - да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано Јавно предузеће,
 • - најмање 3 године искуства на руководећем положају,
 • - да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања,
 • - да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.

 

Члан 46.

            Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

            Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико:

-         Надзорни одбор не достави Оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,

-         Оснивач не прихвати финансијски извештај Јавног предузећа,

-         Пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем директорске дужности, несавесним понашањем и на други начин.

Председник и чланови надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовање новог председника или члана надзорног одбора.

Члан 47.

            Надзорни одбор:

Надзорни одбор:

 1. Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији,
 2. Усваја извештаје о степену реализације програма пословања,
 3. Доноси годишњи програм пословања уз сагласност Оснивача,
 4. Надзире рад Директора,
 5. Врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа,
 6. Успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима,
 7. Утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их Оснивачу ради давања сагласности,
 8. Доноси Статут уз сагласност Оснивача,
 9. Одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката уз сагласност Оснивача,
 10. Доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитака уз сагласност Оснивача,
 11. Даје сагласност Директору за предузимање послова или радњи у складу са Законом, Статутом и Одлуком Оснивача,
 12. Закључује уговоре о раду на одређено време са Директором Предузећа,
 13. Врши друге послове у складу са Законом и Статутом Предузећа.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на Директора или друго лице у Јавном предузећу.

 

Члан 48.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Висину накнаде из ст. 1 овог члана утврђује Оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања јавног предузећа, а критеријуми за одређивање накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора утврђују се годишњим програмом пословања на који сагласност даје Оснивач.

 

2.ДИРЕКТОР И НАДЛЕЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

Члан 49.

            Директора Предузећа именује и разрешава Оснивач.

Директор Предузећа именује се на период од пет година а на основу спроведеног јавног конкурса, а по поступку и на начин утврђен законом.

            На услове за именовање Директора Предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду.

            Директор Јавног предузећа  заснива радни однос на одређено време.

 

Члан 50.

            За Директора Предузећа може именовано лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и посебне услове и то :

      -     да је пунолетно и пословно способно лице

-         да има високо образовање стечено на студијама трећег степена  (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног или техничког смера,

-         радно искуство најмање 5 година

-   да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.

 

Члан 51.

Директор Јавног Предузећа:

 1. Представља и заступа Јавно Предузеће,
 2. Организује и руководи процесом рада,
 3. Води пословање Јавног предузећа,
 4. Одговара за законитост рада Јавног предузећа,
 5. Предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење,
 6. Предлаже финансијске извештаје,
 7. Извршава одлуке Надзорног одбора,
 8. Предлаже унутрашњу организацију Предузећа,
 9. Одлучује о распоређивању радника на одређене послове,
 10. Врши и друге послове одређене Законом, Статутом и овом Одлуком.

У оквиру права и дужности из претходног става Директор:

-         Учествује у раду надзорног одбора, даје мишљење и предлоге самостално и на захтев Надзорног одбора, даје самостално или на захтев запослених предлоге и мишљења у вези са пословањем Предузећа, правима и обавезама запослених, остваривањем прихода и распоређивањем добити Предузећа, годишњим програмом пословања и плановима рада и развоја,

-         Одговоран је за припрему и организовање послова одбране и заштите у Предузећу,

-         Одлучује у службеним путовањима запослених у земљи а у иностранству до 7 дана,

-         Одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених (пријем у радни однос, распоређивање запослених на радна места, закључује уговор о раду са запосленима, закључује уговоре и споразуме из области радних односа-волонтерски рад, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима, упућивање радника у друго Предузеће, преузимање радника, рад дужи од пуног радног времена, одмор и одсуства радника и др., одлучује о удаљењу радника са радног места и из Предузећа, утврђује дисциплинску одговорност радника, одлучује о престанку радног односа у складу са законом и колективним уговором),

-         Подноси извештаје о резултатима пословања по периодичном обрачуну и завршном рачуну,

-         Предузима мере за побољшање организације и већу продуктивност,

-         Прати и анализира извршење планова и уговорених послова и доноси одлуке за које га овласти Надзорни одбор,

-         Предлаже доношење Статута и других нормативних аката који су у надлежности Надзорног одбора,

-         Доноси Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Предузећу и друга акта Предузећа у складу са законом,

-         Врши и друге послове утврђене законом, Оснивачким актом, Статутом и другом општим актима.

Члан 52.

            Директор има право на зараду, а може имати право и на стимулацију у случају када Предузеће послује са позитивним пословним резултатима.

            Одлуку о исплати стимулације доноси Оснивач.

 

Члан 53.

            Мандат Директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

            Оставка се у писаној форми подноси органу надлежном за именовање Директора Јавног предузећа.

            Предлог за разрешење Директора Јавног предузећа може поднети Надзорни одбор Предузећа.

            Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење.

 

Члан 54.

            Оснивач Јавног предузећа може разрешити Директора под условима предвиђеним законом.

 

Члан 55.

            Уколико против Директора ступи на снагу оптужница за кривично дело против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Оснивач доноси решење о суспензији.

            Суспензија траје док се поступак прваноснажно не оконча.

            На сва питања о суспензији Директора сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада прописане законом којим се уређује област рада.

 

Члан 56.

            Оснивач Јавног предузећа именује вршиоца дужности Директора у следећим случајевима:

 1. Уколико Директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата,
 2. Уколико буде донето решење о суспензији Директора,
 3. У случају смрти или губитка пословне способности Директора.

Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од 6 месеци.

У нарочито оправданим случајевима, а ради спречавања настанка материјалне штете, Оснивач може донети одлуку о именовању вршиоца дужности Директора на још један период од 6 месеци.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења Директора.

 

XIV ОДБРАНА И ЗАШТИТА

Члан 57.

Радници Предузећа имају право и обавезу да учествују у организовању и спровођењу одбране и припреме за одбрану, да се оспособљавају и обучавају за одбрану и заштиту, спасавање људи и материјалних добара и извршавању других задатака од интереса за Предузеће у складу са јединственим планом одбране Републике Србије.

Припрема Предузећа за обављање делатности за рад у ратним условима и за учествовање у одбрани земље заснива се на смерницама, одлукама и плановима одбране Републике Србије, Оснивача и на плановима и одлукама Предузећа. Организовање одбране и заштите у Предузећу може се ближе утврдити посебним нормативним актом.

 

 

 

XV ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 58.

Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице које угрожавају животну средину.

Организовање заштите и унапређивање животне средине у Предузећу и његовим организационим целинама може се ближе утврдити посебним нормативним актима.

 

 

 

XVI БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ

Члан 59.

Предузеће је дужно да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

Радни процес у предузећу мора бити прилагођен телесним и психичким могућностима запосленог а радна околина, средства за рад, средства и опрема за личну заштиту на раду буду уређени, односно произведени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запосленог.

Предузеће је дужно да донесе акт о процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној околини и да утврди начин и мере за њихово отклањање.

Безбедност и здравље на раду запослених, права и обавезе запослених и одговорност Предузећа као послодавца ближе се уређује Законом и правилником.

 

XVII ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 60.

У интересу чувања безбедности и успешног привређивања Предузећа поједини подаци о пословању и односима у Предузећу представљају пословну тајну и могу се саопштити трећим лицима само на начин прописан Законом, овим Статутом и другим нормативним актима.

 

Члан 61.

Пословном тајном се сматрају исправе и подаци који представљају производну тајну, резултате истраживачког и конструторског рада или су као такви утврђени Законом или општим актом Предузећа, чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Предузећа и штетило би интересима и пословном угледу Предузећа.

Који се подаци сматрају пословном тајном Предузећа утврђују Директор и Надзорни одбор Предузећа доношењем посебне одлуке.

Посебним нормативним актом ближе се одређује начин руковања исправама и подацима које се сматрају пословном тајном и друге околности од интереса ради чувања пословне тајне.

 

XVIII ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 62.

Чланови Надзорног одбора не могу имати то својство нити бити запослени односно прокуристи у било ком другом предузећу, другом правном лицу исте или сродне делатности или делатности која би могла бити конкурентна, нити могу бити предузетници који обављају такву делатност.

Забрана из става 1 овог члана траје и после губитка својства члана Надзорног одбора у наредном периоду од две године.

 

 

XIX ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА

 

Члан 63.

Организација синдиката у Предузећу образује се и остварује своју функцију у складу са Законом, колективним уговором, правилима и актима синдиката.

 

Члан 64.

Предузеће је дужно да организацији синдиката омогући деловање у складу са његовом улогом и задацима.

Услови за рад синдиката регулишу се колективним уговором.

 

XX САРАДЊА ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА СА СИНДИКАТОМ

Члан 65.

Органи Предузећа остварују сарадњу са органима синдиката на основу међусобног уважавања, самосталности и одговорности у спровођењу заједничких усвојених ставова.

Сарадња из става 1 овог члана посебно се спроводи:

 • при утврђивању основа за закључивање колективних уговора,
 • у омогућавању представницима органа синдиката да учествују у поступку уређивања права, обавеза и одговорности радника који проистичу из рада и радног односа,
 • у обавештавању органа синдиката о предлозима општих одлука значајних за економски и социјални положај радника.

Ставове синдиката органи Предузећа разматрају и цене пре доношења одлука

 

XXI ШТРАЈК ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 66.

Ради остваривања економских и социјалних права и интереса по основу рада, радници односно организација синдиката одлучује о ступању у штрајк у Предузећу, под условима утврђеним Законом о штрајку.

Запослени у Предузећу могу почети штрајк ако се обезбеди минимум процеса рада који обезбеђује сигурност људи и имовине или је назамењив услов живота и рада грађана или рада другог Предузећа односно правног или физичког лица које обавља привредну или другу делатност или услугу.

Минимум процеса рада у смислу става 2 овог члана утврђује Оснивач.

 

 

 

Члан 67.

Запослени који учествује у штрајку остварује основна права из радног односа осим права на зараду, а права из социјалног осигурања у складу са прописима о социјалном осигурању.

 

Члан 68.

Право запослених на штрајк ближе се одређује Законом о штрајку, општим актом, актом Оснивача и Правилником о раду.

 

XXII ЈАВНОСТ РАДА

Члан 69.

Јавност рада Предузећа обезбеђује се нарочито:

 • јавним одржавањем седница Надзорног одбора,
 • подношењем извештаја о пословању и завршног рачуна Предузећа у складу са Законом,
 • давањем информација средствима јавног информисања и објављивањем општег акта и програма рада Предузећа.

За редовно, благовремено, истинито и потпуно обавештавање јавности одговорни су Надзорни одбор и Директор Предузећа.

 

XXIII ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА, КОРИСНИКА УСЛУГА И РАДНИКА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 70.

Предузеће је дужно да преко средстава јавног информисања и на други погодан начин редовно обавештава грађане и кориснике услуга о свом раду, пословању и развојним програмима.

Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Члан 71.

Органи Предузећа дужни су да обезбеде јавност свог рада и редовно, благовремено, потпуно, истинито и приступачно информисање запослених по свим питањима која су битна за рад и развој Предузећа и остваривање права запослених у Предузећу.

 

Члан 72.

Обавештавање радника Предузећа остварује се објављивањем информација на огласним таблама Предузећа, службеним саопштењима на радним састанцима и на други погодан начин, чиме се обезбеђује могућност јавне контроле рада органа Предузећа, доношења и спровођења пословних и других одлука.

 

 

XXIV ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 73.

У Предузећу се доносе следећи општи акти:

 1. Статут
 2. Колективни уговор код послодавца
 3. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Предузећу
 4. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 5. Кодекс понашања
 6. Правилник о рачуноводству
 7. Правилник о пословној тајни
 8. Правилник о безбедности саобраћаја и коришћењу моторних возила
 9. Правилник о радној дисциплини
 10. Други акти чија обавеза доношења произилази из Закона и Статута.

 

Члан 74.

Статут је основни општи акт Предузећа.

Други општи акти морају бити у сагласности са Статутом..

Статут доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача.

Иницијативу за доношење и измене Статута могу покренути :

 • чланови Надзорног одбора или Надзорни одбор у целини
 • Директор Предузећа
 • организација синдиката Предузећа.

Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града.

 

Члан 75.

Друге опште акте доноси Надзорни одбор, односно Директор Предузећа.

 

Члан 76.

Општи акти се објављују на огласној табли Предузећа.

Општи акти ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.

 

Члан 77.

Појединачни акти који се доносе у Предузећу морају бити са одговарајућим општим актом Предузећа.

 

Члан 78.

Поступак који важи за доношење Статута и других општих аката важи и приликом њихових измена и допуна.

 

Члан 79.

Директор Предузећа дужан је да обустави од извршења општи акт Предузећа за који сматра да је супротан Закону или другом пропису, и да без одлагања обавести орган који је донео тај акт.

Ако орган који је донео акт из става 1 овог члана не усклади тај акт са Законом у року од 30 дана од дана када је примио обавештење Директора да је тај акт обуставио од извршења, Директор ће по истеку тог рока у даљем року од осам дана покренути поступак за оцену његове законитости.

До доношења одлуке органа Предузећа поводом обавештења из става 1 овог члана односно до доношења одлуке надлежног органа акт из тог става се не примењује.

 

XXV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 80.

Статут се сматра усвојеним када га донесе Управни одбор и Оснивач да сагласност.

 

Члан 81.

Сва општа акта из члана 81 овог Статута донеће се у року од 30 дана  од дана ступања на снагу Статута Предузећа.

До доношења аката из претходног става примењиваће се постојећа акта уколико нису у супротности са Статутом и Законом.

 

Члан 82.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Јавног комуналног предузећа „Комуналије“ Сремска Митровица донет дана 14.09.2012.године.

 

Председник Управног одбора

ЈКП „Комуналије“

Сремска Митровица

Дел.број :

Дана ________2013.године