Odluka o promeni osnivačkog akta

На основу члана 32.тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), члана 19.став 1. тачка 3. и члана 21. став 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр. 72/2011), као и члана 35. тачка 9. Статута града Сремска Митровица („Службени лист града Сремска Митровица“ број 13/2012), на седници Скупштине града Сремска Митровица, која је одржана дана  ______. 2013. године донета је

 

            О  Д  Л  У  К  А

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„КОМУНАЛИЈЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Усклађивање оснивачког акта

 

Члан 1.

            Овом Одлуком врши се промена  оснивачког акта – Решења о о организовању јавног комуналног предузећа „Сава“ у Сремској Митровици („Сл.лист општина Срема“ бр.17/89 и 9/91) којим је Јавно комунално предузеће „Сава“ у Сремској Митровици реорганизовано у  Јавно комунално предузеће ”Водовод“ у Сремској Митровици, Јавно комунално предузеће „Комуналије“ у Сремској Митровици и „Друштвено предузеће „Путеви“ у Сремској Митровици.

            Промена оснивачког акта из става 1. која је предмет ове Одлуке, односи се на делове оснивачког акта који се тичу организовања Јавног комуналног предузећа „Комуналије“ у Сремској Митровици, које уписано у регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије, Решењем пословни број БД 33024/2005 од 07.07.2005.године, чији је матични број 08234752 и порески индентификациони број-ПИБ 100792579, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.

 

Оснивање јавног предузећа

Члан 2.

             Јавно комунално предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица (у даљем тексту: јавно предузеће), основано је ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга, развоја и унапређивања делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког јединства и економског јединства система и усклађености његовог развоја, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

 

Циљеви оснивања

 

Члан 3.

Јавно предузеће је организовано и послује на начин којим се обезбеђује трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандрадима донетим на основу закона, прописаним или уговореним обимом и квалитетом комуналних услуга, који пподразумева тачност у погледу рокова,сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са прописима, предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме који служе за обављање комуналне делатности као и развој унапређење квалитета и врсте комуналних услуга, унапређење организације и ефикасности рада.  

 

Предмет одлуке

 

Члан 4.

            Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и јавног предузећа у обављању делатности од општег интереса, а нарочито:

      -  назив и седиште оснивача;

            -  пословно име и седиште јавног предузећа;

            -  претежна делатност јавног предузећа;

            – права, обавезе и одговорности оснивача према јавном предузећу  и јавног предузећа према оснивачу;

            – услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика;

            -  условима и начину задуживања јавног предузећа

            -  заступање јавног предузећа;

            -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;

            -  органи јавног предузећа’;

            -  имовина која се не може отуђити;

            -  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа у складу са законом;

            -  заштита животне средине;

            – друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива јавно предузеће.

 

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

 

Оснивач јавног предузећа

 

Члан 5.

            Оснивач  јавног предузећа  је:

            Град Сремска Митровица, улица Светог Димитрија број 13, матични број 08898774.

            Права оснивача остварује Скупштина града.

 

Правни статус јавног предузећа

 

Члан 6.

            Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.

            Јавно предузеће  у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

 

 

 

 

Одговорност за обавезе јавног предузећа

 

Члан 7.

            Јавно предузеће  за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

            Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима прописаним законом.

 

Заступање и представљање јавног предузећа

 

Члан 8.

            Јавно предузеће заступа и представља директор.

 

III       ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

 

Пословно име јавног предузећа

 

Члан 9.

            Пуно пословно име јавног предузећа је : Јавно комунално предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица

            Скраћено пословно име је:   ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица.

            О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност оснивача.

 

Седиште јавног предузећа

 

Члан 10.

            Седиште Јавног предузећа  је у Сремској Митровици, улица Стари шор број 114.

            О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

 

Члан 11.

            Јавно предузеће  поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом.

            Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног предузећа.

            Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног предузећа и место за датум и број.

            Јавно предузеће има свој знак који садржи назив и седиште Јавног предузећа, а који ће бити дефинисан Статутом Јавног предузећа.

 

           

Упис јавног предузећа у регистар

 

Члан 12.

            Јавно предузеће се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом.

 

 

Унутрашња организација јавног предузећа

 

Члан 13.

            Јавно предузеће послује као јединствена радна целина.

            Актом директора Јавног предузећа, уређује се унутрашња организација и систематизација послова.

На акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова сагласност даје Градоначелник Града.

 

IV        ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Претежна делатност

 

Члан 14.

            Претежна делатност Јавног предузећа  је:

-     38.11  Сакупљање отпада који није опасан

            Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:

-         38.20   Третман и одлагање отпада;

-         38.21   Третман и одлагање отпада који није опасан;

-         38.22   Третман и одлагање опасног отпада;

-         38.32   Поновна употреба разврстаних материјала;

-         39.00   Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;

-         43.21   Постављање електричних инсталација;

-         52.21   Услужне делатности у копненом саобраћају;

-         68.20   Изнајмљивање властитих или изнјмљених некретнина и управљање

              њима;

-          81.10   Услуге редовног чишћења;

-         81.22     Услуге осталог чишћења зграда и опреме;

-         81.29     Услуге осталог чишћења;

-         81.30    Услуге уређења и одржавања околине;

-         96.03     Погребне и сродне делатности;

-         96.09    Остале непоменуте личне услужне делатности;

 

Поред делатности из става 1.и 2. овог члана јавно предузеће може обављати и друге делатности које немају карактер делатности од општег интереса, а у складу са законом и то:

-         01.19   Гајење осталих једногодишљих и двогодишњих биљака;

-         01.29   Гајење осталих вишегодишњих биљака;

-         46.77   Трговина на велико отпацима и остацима;

-         49.41   Друмски превоз терета;

-         52.10   Складиштење;

-         52.24   Манипулација теретом;

-         46.22   Трговина на велико цвећем и садницама;

-         47.76   Трговина на мало цвећем, садницама, семењем и ђубривом у

                              специјализованим продавницама;

-          47.89  Трговина на малоосталом робом на тезгама и пијацама;

    

            Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

            О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса

Члан 15.

            Јавно предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:

            1) техничке опремљености;

            2) кадровске оспособљености;

            3) безбедности и здравља на раду;

            4) заштите и унапређења животне средине и

            5) других услова прописаних законом.

 

Оснивање зависних друштава

 

Члан 16.

            Јавно предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима.

            Јавно предузеће према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и одговорности које има град, као оснивач према Јавном предузећу.

            На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина града.

V         ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Основни капитал

 

Члан 17.

            Основни новчани капитал Јавног предузећа, на дан 31.12.2012.године износи 7.681.961,22 динара.

            Вредност покретних ствари на дан 31.12.2012. године износи 31.022.479,68 динара.

            Вредност непокретности укључујући и право коришћења на средствима у јавној својини биће накнадно исказана по разграничењу имовине правних следбеника ЈКП „Сава“ Сремска Митровица, у складу са чланом 65. ове Одлуке

 

Имовина јавног предузећа

 

Члан 18.

            Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини града Сремска Митровица.

            Јавно предузеће може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног предузећа  са једне и града, као оснивача, са друге стране.

            Јавно предузеће не може да отуђи, односно располаже објектима и другим непокретностима, постројењима и уређајима који су у функцији обављања претежне делатности без сагласности оснивача.

 

Члан 19.

            Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са законом и актима Скупштине града.

            По основу улагања средстава из става 1. овог члана, град стиче уделе у Јавном предузећу, као и права по основу тих удела.

            Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар.

Повећање и смањење оснивачког капитала

 

Члан 20.

            О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина града, као оснивач у складу са законом.

           

Средства јавног предузећа

 

Члан 21.

            Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:

–        продајом производа и услуга,

–        из кредита,

–        из донација и поклона,

–        из буџета оснивача и буџета Републике Србије аутономне покрајине и

–        из осталих извора, у складу са законом.

 

Расподела добити

 

Члан 22.

            Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за

 повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и овом одлуком.

            Одлуку из става 1. овог члана доноси Надзорни одбор јавног предузећа, уз сагласност оснивача.

Одлуком из претходног става део средстава по основу добити, усмерава се оснивачу и уплаћује се на  прописан рачун за уплату јавних прихода.

 

Услови и начин задуживања јавног предузећа

 

Члан 23.

Јавно предузеће може да се задужује у складу са важећим прописима и то само уз сагласност оснивача.

 

Начела за одређивање цене услуга

 

Члан 24.

            Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа  уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

            Висина накнад за извршене услуге непосредним корисницима формира се у складу са начелима прописаним законом којим је уређена комунална делатност, и то:

1)      начелом „потрошач плаћа“;

2)      начелом „загађивач плаћа“;

3)      начелом довољности цене да покрије пословне расходе;

4)      начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;

5)      начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

 

Цене производа и услуга предузећа

 

Члан 25.

            Елементи за одређивање цена комуналних услуга су :

            1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;

            2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;

            3) добит вршиоца комуналне делатности.

            Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

Усвајање захтева за измену цена

 

Члан 26.

            Јавно предузеће је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 28. ове Одлуке.

            Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање цена, Јавно предузеће  може, током пословне године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања.

            Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају се Скупштини града.

 

Унапређење рада и развоја предузећа

 

Члан 27.

            Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.

            Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.

                Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће.

 

Планови и програми

 

Члан 28.

            Планови и програми Јавног предузећа су:

            – план и програм развоја Јавног предузећа,

            – финансијски планови и

            – други планови и програми,

            За сваку календарску годину, јавно предузеће доноси годишњи програм пословања и доставља га на сагласност оснивачу најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

            Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина града.

 

 

VI        ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

 

Права оснивача

 

Члан 29.

            По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, град, као оснивач има следећа права:

            – право управљања Јавним предузећем на начин утврђен Статутом Јавног предузећа;

            -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;

            -  право да буду информисани о пословању Јавног предузећа;

            -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка

Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и

            -  друга права у складу са законом.

 

Обезбеђење општег интереса

 

Члан 30.

            Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано, Скупштина града даје сагласност на:

            -   Статут Јавног предузећа;

            -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;

            -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса

            -   улагања капитала;

            -   статусне промене;

            -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и

            -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим уговором.

 

Континуирано и квалитетно пружање услуга

 

Члан 31.

            Јавно предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.

 

 

 

 

Несметано функционисање постројења и опреме

 

Члан 32.

            Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано.

 

Поремећај у пословању

 

Члан 33.

            У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина града предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

            -  разрешење Надзорног одбора и директора,

            – ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини,

            – друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком.

 

Члан 34.

            У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Градско веће предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

            – промену унутрашње организације Јавног предузећа.

 

VII      ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

 

Пословање под тржишним условима

 

Члан 35.

            Јавно предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом.

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина.

 

Члан 36.

            У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће своје производе и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије града Сремска Митровица.

            Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља у складу са посебно закљученим уговорима.

 

Расподела добити

 

Члан 37.

            Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине града.

            Пословни резултат Јавног предузећа  утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом.

            Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града.

 

VIII     ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Органи јавног предузећа

 

Члан 38.

            Управљање у Јавном предузећу је организовано као једнодомно.

            Органи предузећа су:

            1) Надзорни одбор

            2) директор

 

1)     Надзорни одбор

 

Састав Надзорног одбора

 

Члан 41.

            Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним законом.

            Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по постпку који је утврђен Статутом Јавног предузећа.

Услови за чланове Надзорног одбора

 

Члан 42.

            За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:

            -  да је пунолетно и пословно способно;

            – да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;

            -  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано јавно предузеће;

            -  најмање три године искуства на руководећем положају;

            – да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања;

            -  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.

 

Мандат чланова Надзорног одбора

 

Члан 43.

            Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

            Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико:

            – надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,

            – оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа,

            – пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећша кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.

            Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка.

            Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника или члана Надзорног одбора.

 

Надлежност Надзорног одбора

 

Члан 44.

            Надзорни одбор:

            1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој реализацији;

            2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;

            3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;

            4) надзире рад дирекитора:

            5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа;

            6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

            7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности;

            8) доноси статут уз сагласност оснивача,

            9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;

            10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача;

            11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, статутом и одлуком оснивача;

            12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа.

            13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.

            Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у  предузећу.

 

Накнада за рад

 

Члан 45.

            Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

            Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа, а критеријуми за одређивање накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора утврђују се Годишњим програмом пословања на који сагласност даје оснивач.

 

 

 

 

 

2) Директор

 

Члан 46.

            Директора предузећа именује Скупштина града на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса, а по поступку и на начин утврђен Законом.

            На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду

            Услови за именовање директора јавног предузећа утврђују се Статутом јавног предузећа.

            Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.

 

Надлежности директора

 

Члан 47.

            Директор Јавног предузећа:

            1) представља и заступа предузећа;

            2) организује и руководи процесом рада;

            3) води пословање предузећа;

            4) одговара за законитост рада предузећа;

            5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;

            6) предлаже финансијске извештаје;

            7) извршава одлуке надзорног одбора;

            8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа.

 

Зарада директора

 

Члан 48.

            Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним резултатима.

            Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина града.

 

Мандат директора

 

Члан 49.

            Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

 

Разрешење директора

 

Члан 50.

            Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа.

            Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење.

 

Члан 51.

            Скупштина града може разрешити директора под условима предвиђеним законом.

 

 

 

 

Суспензија директора

 

Члан 52.

            Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина града доноси решење о суспензији.

            Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.

 

Вршилац дужности директора

 

Члан 53.

            Скупштина града именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:

            1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке  или у случају разрешења пре истека мандата;

            2) уколико буде донето решење о суспензији директора;

            3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.

            Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.

            У нарочито оправданим случајевима Скупштина града може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци.

 

 

IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

 

Поремећаји у пословању

 

Члан 54.

            У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина града, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање Јавног предузећа и обављање делатности од општег интереса, а нарочито:

–        промену унутрашње организације Јавног предузећа;

–        разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног предузећа;

–        ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима;

–        ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини.

 

Остваривање права на штрајк

 

Члан 55.

            Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по основу рада.

            У Јавном предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним актом оснивача.

            У случају штрајка радника  Јавног предузећа, мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса.

                Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине/града, у складу са законом.

 

 

Унутрашња организација

 

Члан 56.

 

            Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овим уговором.

 

Радни односи

 

Члан 57.

            Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног предузећа у складу са законом и актима оснивача.

            Колективни уговор Јавног предузећа  мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором.

 

Безбедност и здравље запослених на раду

 

Члан 58.

            Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима Јавног предузећа  или уговором о раду.

               

Заштита животне средине

 

Члан 59.

            Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.

            Статутом Јавног предузећа  детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.

 

Јавност рада предузећа

 

Члан 60.

            Рад Јавног предузећа  је јаван.

            За јавност рада Јавног предузећа одговоран је директор.

 

Доступност информација

 

Члан 61.

            Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

 

Члан 62.

            Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.

 

X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

 

Општи акти

 

Члан 63.

            Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти утврђена законом.

            Статут је основни општи акт Јавног предузећа.

            Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа.

            Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа.

 

 

XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 64.

            Јавно предузеће  је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

            Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа.

 

Члан 65.

            Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Решења о о организовању јавног комуналног предузећа „Сава“ у Сремској Митровици („Сл.лист општина Срема“ бр.17/89 и 9/91), у делу оснивачког акта који се тиче организовања Јавног комуналног предузећа „Комуналије“ у Сремској Митровици, осим тачке XI Решења о измени решења о организовању јавног комуналног предузећа „Сава“ у Сремској Митровици („Сл.лист општина Срема“ бр. 9/91) која престаје да важи даном закључења Споразума о деоби средстава који ће се закључити између правних следбеника јавног комуналног предузећа „Сава“.

 

Члан 66.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ”Службеном листу града  Сремска Митровица”.