Nova čistilica Za lepo lice Mitrovice

JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica serifikovano od strane međunarodnog sertifikacionog tela

Plaža 2017

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2017. god.

Novi kamion za odnošenje smeća

Novi kamion za odnošenje smeća

JKP Komunalije Sremska Mitrovica

Novi kamioni

Traktor za košenje trave

JKP KOMUNALIJE na sportskim igrama u Vrnjačkoj banji 2016. god.

Nova čistilica JONSTON

Gradska čistoća

Održavanje higijene - zaposleni

Nove kante u centru Grada

Obnavlja se komunalna mehanizacija

Reciklažna ostrva

Ekološke igre za očuvanje planete

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Gradska plaža

Letnje uređenje grada - Reciklaža PET-a

Održavanje higijene

Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

The Case for Zero Waste - Završena obuka edukatora

Tržnica

Groblje

Nova usluga JKP Komunalija

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

Sremska Mitrovica - Gradski trg

Sremska Mitrovica - Carska palata

Sremska Mitrovica - Fontana cvet

Sremska Mitrovica - Gradska kuća

Sremska Mitrovica - Muzej Srema

 

Category Archives: Tenderi 2013.

Одг. на Захтев за додатне инфо. и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKP

Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

ПОШТОВАНИ,

На основу Вашег Захтева за додатне информације и појашњењa, односно следећа питања:

Питање 1: Молимо Вас да за возило FAP 1828 RB/42 доставите ознаку уграђеног мотора (тип и произвођач).

Питање 2: За испуњавање додатног услова за учешће у поступку јавне набавке, да ли је довољно доставити копије уговора са фирмама којима смо испоручили иста добра која су предмет јавне набавке?

У складу са  чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, “Сл. Гласник Р. С.“, број 124/2012, достављамо Вам одговоре:

Одговор 1: Ознака мотора уграђеног у возило FAP 1828 RB

                   Тип мотора: OM 906 LA III – 4262

                   Произвођач мотора: MERCEDES

Одговор 2: Да, довољно је доставити копију доказа о испуњености додатног услова – одређено на страни 28 од 69 под “Додатним напоменама” став 4.

Захваљујемо Вам на конструктивној сарадњи и за сва даља појашњења стојимо Вам на располагању.

Молимо Вас да нам извршите потврду пријема Одговора.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Допис за допуњене обрасце понуда – резервни делови

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKPНа основу ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ  број 137 – 1/14  објављене дана 16.01.2014. године на Порталу Управе за јавне набавке и Интернет страници ЈКП КОМУНАЛИЈЕ

Oбјављујемо у прилогу овог дописа ДОПУЊЕНЕ ОБРАСЦЕ ПОНУДА, као саставни део већ постављених ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за

1. Партију 6 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 6.6. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОГРАМ  РАДНЕ МАШИНЕ “БУЛДОЖЕР ТГ 140” И

2. Партију 7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 6.7. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ  ПРОГРАМ  “ZASTAVA”

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 6. - 6.6 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРОГРАМ  РАДНЕ МАШИНЕ БУЛДОЖЕР ТГ 140

И

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за Партију 7 – 6.7. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ  ПРОГРАМ  “ZASTAVA”

МОРАЈУ БИТИ

 1. ПОПУЊЕНИ
 2. ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ ПОТПИСАНИ ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
 3. ДА ПОТПИШЕ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

И КАО ТАКАВ ДОСТАВИТИ СА ПОНУДОМ ЗА ПАРТИЈУ 6 И ПАРТИЈУ 7 ПОНАОСОБ

(У ЗАВИСНОСТИ ЗА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉА ПОНУДА)

КОНКУРСНА КОМИСИЈА за ЈН МВ Д - 17/13

За Горан Марковић

По решењу:

Број: 4396 – 2/13 од 30.12.2013.

 

Преузмите Допис за допуњене обрасце понуда – резервни делови у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП – Д – 2/13

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKP

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈН  ОП – Д -2/13

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Р. С.“ бр. 124/2012) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена Измена и Допуна Конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛАТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ ЈН ОП Д - 2/13, коју је покренуо Наручиоц ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице дана 30.12.2013. године, када је и објављен позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и Интернет страници Наручиоца.

 

Преузмите ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП – Д – 2/13 у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

Одговор на Захтев за додатне инфо. и појаш. конкурсне док. за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13 РЕЗЕР. ДЕЛОВИ ЗА МОТОР. ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKP

Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

ПОШТОВАНИ,

На основу Вашег Захтева за додатне информације и појашњење: Молимо Вас да одговорите на следећа питања везана за јавну набавку бр. ЈН ОП – Д – 2/13. Питања се односе на Партију 1 – Резервни делови за теретни програм “МЕРЦЕДЕС“.

Питање 1:  За позиције под редним бројем 37, 56 и 74 тражени део је филтер хидраулике. Наше питање је да ли се ради о филтеру на мењачу или на волану?

Питање 2:  За позицију бр. 26 – за “Mерцедес – 1823 АТЕGO” тражите репарирану кочиону стегу. Наше питање гласи да ли су у питању кочиона клешта? Исто питање се односи и на позиције под редним бројем 44 за “Мерцедес – 1823 АXOR” и за позицију под редним бројем 63 за Мецедес – 1824 AXOR”.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, “Сл. Гласник Р. С.“, број 124/2012, достављамо Вам одговоре Ваша питања:

Одговор 1: За Партију 1 – Резервни делови за теретни програм “МЕРЦЕДЕС“, под тачком 3.1. Техничка спецификација, у табели, на страни 11 од 69 позиција под редним бројем 37 и на страни 12 од 69 на позицијама под редним бројевима 56, и 74, као и под тачком 6. Образац понуде, у табели, на страни 37 од 69 позиција под редним бројем 37 и на страни 38 од 69 на позицијама под редним бројевима 56 и 74 у конкурсној документацији, стоји назив резервног дела “ФИЛТЕР ХИДРАУЛИКЕ”.

МИСЛИ СЕ НА ФИЛТЕР ХИДРАУЛИКЕ ЗА ХИДРАУЛИКУ НАДОГРАДЊE  КАМИОНА СМЕЋАРА

Одговор 2: За Партију 1 – Резервни делови за теретни програм “МЕРЦЕДЕС“, под тачком 3.1. Техничка спецификација, у табели, на страни 11 од 69 позиције под редним бројевима 26 и 44 и на страни 12 од 69 позиција под редним бројем 63, као и под тачком 6. Образац понуде, у табели, на страни 37 од 69 позиције под редним бројевима 26 и 44 и на страни 38 од 69 позиција под редним бројем 63, стоји назив “КОЧИОНА СТЕГА РЕПАРИРАНА“.

ДА, МИСЛИ СЕ НА КОЧИОНА КЛЕШТА (ЗНАЧИ, РАДИ СЕ О ИСТОМ РЕЗЕРВНОМ ДЕЛУ).

Уједно Вас обавештавамо да ћемо извршити ИЗМЕНУ и ДОПУНУ Конкурсне документације:

1. За Партију 1 – Резервни делови за теретни програм “МЕРЦЕДЕС“, под тачком 3.1. Техничка спецификација, у табели, на страни 11 од 69 позиција под редним бројем 37 и на страни 12 од 69 на позицијама под редним бројевима 56, и 74, као и под тачком 6. Образац понуде, у табели, на страни 37 од 69 позиција под редним бројем 37 и на страни 38 од 69 на позицијама под редним бројевима 56 и 74 у конкурсној документацији, стоји назив резервног дела “ФИЛТЕР ХИДРАУЛИКЕ”.

На речи “ФИЛТЕР ХИДРАУЛИКЕ” додају се речи НАДОГРАДЊЕ КАМИОНА СМЕЋАРА.

Тако да гласи:

ФИЛТЕР ХИДРАУЛИКЕ НАДОГРАДЊЕ КАМИОНА СМЕЋАРА.

Захваљујемо Вам на конструктивној сарадњи и за сва даља појашњења стојимо Вам на располагању,

Молимо Вас да нам извршите потврду пријема Одговора.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученим Уговорима за јавну набавку добара у отвореном поступку – Горива, уља, мазива и средстава за одржавање возила ЈН ОП – Д – 1/13

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП – Д - 1/13

JKPНа основу члана 57. став 1. тачка 4 и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р. С. број 124/12)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученим Уговорима за јавну набавку добара у отвореном поступку –

Горива, уља, мазива и средстава за одржавање возила ЈН ОП - Д – 1/13

- обликована у 2 партије -

1. Интернет страница: www.komunalije.co.rs

2. Врста Наручиоца: Јавно предузеће

3. За добра, услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 1 –  Горива моторна

- ДИЗЕЛ ГОРИВО – 09134220

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН – 09132100

Партија 2 – Уља, мазива и средства за одржавање возила

- МОТОРНА УЉА – 0921110

- УЉА ЗА МЕЊАЧЕ – 09211400

- МАЗИВА – 24951100

- СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ АУТОМОБИЛА – 39831500

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

-

5. Уговорена вредност:

Партија 1 –  Горива моторна – 13.682.600,00 динара без ПДВ- a

Партија 2 – Уља, мазива и средства за одржавање возила - 930.882,00 динара без ПДВ-а

6. Критеријум за доделу уговора:

Партија 1 – Горива моторна – Економски најповољнија понуда

Партија 2 – Уља, мазива и средства за одржавање возила – Економски најповољнија понуда

7. Број примљених понуда:

Партија 1 – Горива моторна – 1 примљена понуда

Партија 2 – Уља, мазива и средства за одржавање возила 3 примљене понуде

8. Највиша и најнижа понуђена цена:

Партија 1 – Горива моторна – 13.682.600,00 динара без ПДВ-a

Партија 2 – Уља, мазива и средства за одржавање возила – највиша понуђена цена 1.192.774,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена 930.882,00 динара без ПДВ-a

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Партија 1 – Горива моторна – 13.682.600,00 динара без ПДВ-a

Партија 2 – Уља, мазива и средства за одржавање возила – највиша понуђена цена 1.192.774,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена 930.882,00 динара без ПДВ-a

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

11. Датум доношења одлуке о додели уговора:

Партија 1 – Горива моторна – 06.12.2013. године

Партија 2 – Уља, мазива и средства за одржавање возила – 10.12.2013. године

12. Датум закључења уговора:

Партија 1 – Горива моторна – 31.12.2013.

Партија 2 – Уља, мазива и средства за одржавање возила – 26.12.2013. године

13. Основни подаци о добављачу:

Партија 1 – Горива моторна – НИС А.Д. НОВИ САД- 11070 Нови Београд, Милентија Поповића 1; – самостално – Матични број 20084693; П.И.Б. 104052135

Партија 2 – Уља, мазива и средства за одржавање возила – “DRAGON FLY“ д.o.o – 11000 Београд, Текеришка 90 А; – самостално – Матични број 06894372; П.И.Б. 101737537

14. Период важења уговора:

Партија 1 – Горива моторна – Уговор је закључен на одређено време, на период од годину дана од дана потписивања уговора, од 31.12. 2013. до 31.12. 2014.

Партија 2 – Уља, мазива и средства за одржавање возила – Уговор је закључен на одређено време, на период од годину дана од дана потписивања уговора, од 26.12.2013. до 26.12.2014.

15. Околности које представљају основ за измену уговора:

-

Одговор на Захтев за додатне инфо. и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13 РЕЗЕР. ДЕЛОВИ ЗА МОТОР. ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKP

Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

ПОШТОВАНИ,

На основу Вашег Захтева за додатне информације и појашњење:

 1. Питање: У тачки 3.6. делу Техничке спецификације за партију 6 стоји да резервни делови морају да буду оригинал, са прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у наведену машину, као и то да је понуђач дужан да у табелу упише назив произвођача резервног дела и његову ознаку.
  Овако дефинисани услови су јако нејасни из разлога јер се каже да делови буду оригинал а у колонама се уписује произвођач, а изнад стоји произвођач 14. Октобар?
  Даље се тражи ознака резервног дела, зар не би требало ви да нам дате исту да би исправно понудили на који део мислите тј. односи?
 2. Питање: На страни 54/69, тачка 4. Понуђена цена, стоји у колони три јединица мере која није уписана само за ову партију, молимо да се ово усклади ?

Достављамо Вам одговоре:

Одговор 1: Обавештавамо Вас да у тачки 3.6. односно 3.6.1. у ставу 2.

”За наведену радну машину  потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене спецификације. Резервни делови морају бити оригинални, са прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у наведену радну машину. Понуђач је дужан да у табелу упише назив произвођача резервног дела и његову ознаку.”

У реченици - Резервни делови морају бити оригинални са прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у наведену радну машину. – Иза речи оригинални треба да стоји  или одговарајући.”

Поред назива резервног дела у табели треба написати ознаку резервног дела као и произвођача који је део произвео.

Одговор 2: На страни 54/69, тачка 4. у колони три ненамерно је дошло до изостављања јединица мере за сваки резервни део те Вас обавештавамо да ће мо уочени недостатак отклонити.

Уједно Вас обавештавамо да ћемо с обзиром на урађени пропуст, извршити ИЗМЕНУ и ДОПУНУ Конкурсне документације:

1. На страни 19 од 69 у тачки 3.6. односно 3.6.1. у ставу 2.

”За наведену радну машину  потребна је набавка и уградња резервних делова из приложене спецификације. Резервни делови морају бити оригинални, са прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у наведену радну машину. Понуђач је дужан да у табелу упише назив произвођача резервног дела и његову ознаку.”

У реченици - Резервни делови морају бити оригинални са прописаном гаранцијом, предвиђени за уградњу у наведену радну машину. – Иза речи оригинални додају се речи   или одговарајући

2: На страни 54/69 и 55/69, тачка 4. Понуђена цена,  у колони три за сваки наведени резервни део додају се јединице мере.

У прилогу Одговора достављамо Вам усклађене делове конкурсне документације, односно стране 54/69 и 55/69.

Захваљујемо Вам на конструктивној сарадњи и за сва даља појашњења стојимо Вам на располагању,

Молимо Вас да нам извршите потврду пријема Одговора.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

 

Преузмите Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН МВ – Д – 17/13

Betonsko gvožđe i metalna galanterija

JKP

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈН  МВ Д -17/13

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Р. С.“ бр. 124/2012) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена Измена Конкурсне документације за јавну набавку добара мале вредности, БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ И МЕТАЛНА ГАЛАНТЕРИЈА ЈН МВ Д - 17/13, коју је покренуо Наручиоц ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ “ из Сремске Митровице дана 31.12.2013 године, када је и објављен позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и Интернет страници Наручиоца као и Измене конкурсне документације које су објављене на Порталу Управе за јавне набавке и Интернет страници Наручиоца под бројем 30 – 1/14 од 08.01.2014. године и 39-1/14 од 08.01.2014. године и то:

 

Преузмите ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН МВ – Д – 17/13 у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

Одг. на Захтев за додатне инфо. и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13 РЕЗЕР. ДЕЛОВИ ЗА МОТОР. ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKP

Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13  РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

ПОШТОВАНИ,

На основу Вашег Захтева за додатне информације и појашњење:

 1. Питање: Молим Вас да ми дате додатно објашњење за јавну набавку: резервни делови за моторна возила – теретни програм, путнички и програм за радне машине ЈН ОП – Д – 2/13.
  У партији бр. 7 – резервни делови за путнички програм “ ZASTAVA” страна 57-69 у колони број 3 изостављене су јединице мере.
 1. Одговор: На страни 57/69, тачка 4. Понуђена цена – ТАБЕЛА са спецификацијом делова, у колони три ненамерно је дошло до изостављања јединица мере за сваки резервни део те Вас обавештавамо да ће мо уочени недостатак отклонити.

Уједно Вас обавештавамо да ће мо с обзиром на урађени пропуст, извршити ИЗМЕНУ и ДОПУНУ Конкурсне документације:

На страни 57/69 тачка 4. Понуђена цена – ТАБЕЛА са спецификацијом делова,  у колони три за сваки наведени резервни део додају се јединице мере (УНЕШЕНЕ У ТАБЕЛУ, КОЛОНУ 3.  )

У прилогу Одговора достављамо Вам усклађене делове конкурсне документације, односно страну 57од 69.

Измењену и Допуњену страну 57 од 69 која се доставља уз овај Одговор ПОПУНИТИ, ОВЕРИТИ И ПОТПИСАТИ И КАО ТАКВУ ДОСТАВИТИ ЗАЈЕДНО СА ПОНУДОМ.

Захваљујемо Вам на конструктивној сарадњи и за сва даља појашњења стојимо Вам на располагању.

Молимо Вас да нам извршите потврду пријема Одговора.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

 

Преузмите Одговор на Захтев за додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН ОП – Д – 2/13 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН МВ – Д – 17/13

Betonsko gvožđe i metalna galanterija

JKP

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈН МВ Д - 17/13

 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Р. С.“ бр. 124/2012) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена Измена Конкурсне документације за јавну набавку добара мале вредности, БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ И МЕТАЛНА ГАЛАНТЕРИЈА ЈН МВ Д - 17/13, коју је покренуо Наручиоц ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице дана 31.12.2013. године, када је и објављен позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и Интернет страници Наручиоца као и Измене конкурсне документације које су објављене на Порталу Управе за јавне набавке и Интернет страници Наручиоца под бројем 30 – 1/14 од 08.01.2014. године и то:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН МВ – Д – 17/13 погледајте у наставку.

Преузмите ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН МВ – Д – 17/13 у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу Рока за пријем Понуда за јавну набавку добара мале вредности – Бетонско гвожђе и метална галантерија ЈН МВ – Д – 17/13

Betonsko gvožđe i metalna galanterija

JKPНа основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р. С. број 124/12)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ “ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о продужењу Рока за пријем Понуда за јавну набавку добара мале вредности – Бетонско гвожђе и метална галантерија ЈН МВ - Д – 17/13

 

Обавештавамо Све заинтересоване, потенцијалне Понуђаче да смо дана 08.01.2014. године извршили Измену конкурсне документације (постављено на Портал Управе за јавне набавке и Интернет адресу Наручиоца 08.01.2014. године) и да на основу законских одредби, а везано за извршене измене продужава се Рок за пријем понуда на 16.01.2014. године до 12:00 часова.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА