Dokumenta vezana za već pokrenutu nabavku dobara male vrednosti

ELEKTRIČNA ENERGIJA JN MV – D – 1/20

1. Odgovori i Pitanja – 1
2.IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA
3.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda