Dokumenta vezana za već pokrenutu Javnu nabavku dobara u otvorenom postupku

KAMION ZA ODVOZ I DEPONOVANJE OTPADA – PODIZAČ  JN OP – D – 4/19

1.Pitanja i odgovori 1
2. Izmenjena konkursna dokumentacija