Dokumenta vezana za već pokrenutu Javnu nabavku dobara u otvorenom postupku MOTORNA GORIVA JN OP – D – 2/20

1. Pitanje i Odgovor br 1.
2. Izmenjena konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda