dokumenta vezana za novu Javnu nabavku usluga u otvorenom postupku ЈN ОP – U – 1/20 USLUGE USTUPANJA LJUDSKIH RESURSA OD STRANE PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOD NARUČIOCA

1.Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija