dokument vezan za već pokrenutu Javnu nabavku usluga u otvorenom postupku USLUGE USTUPANJA LJUDSKIH RESURSA OD STRANE PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOD NARUČIOCA JN OP – U – 1/20

1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

usluge ustupanja ljudskih resursa 04.06.2020