OGLAS ZA JAVNU PRODAJU PUTEM LICITACIJE

Javno komunalno preduzeće “Komunalije” Sremska Mitrovica, iz Sremska Mitrovice, ulica Stari šor 114, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora preduzeća br.3260-2/12 od 14.09.2012. godine, i Pravilnikom o postupku licitacije rashodovanih sredstava i uklonjenih motornih vozila.

objavljuje

OGLAS

ZA JAVNU PRODAJU PUTEM LICITACIJE

I

Javno komunalno preduzeće “Komunalije” iz Sremske Mitrovice oglašava  javnu prodaju putem licitacije sledećih rashodovanih osnovnih sredstava.

R. Br. Vrsta i tip Količina Početna cena bez PDV-a u dinarima po komadu
1. Specijalno vozilo za odvoz smeća TAM 190 – neispravno 1 344.759,28
2. Nadogradnja za odvoz smeća ATRIK MS2 – neispravna 1 380.576,32
3. Nadogradnja za odvoz smeća FAUN-ROTOPRESS 516E – neispravna 1 185.631,30
4. Specijalno vozilo za odvoz smeća MAN 24/192 FVL/BL – šasija – neispravno 1 478.577,12

 II

Sredstva se prodaju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike.

 III

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, čiji predstavnik mora da poseduje pismeno ovlašćenje za učešće na licitaciji, koja uplate – polože kauciju u iznosu od 20% od početne cene predmeta licitacije koji licitiraju.

 IV

Kaucija se može položiti uplatom gotovine na blagajni preduzeća (Stari šor 114, Sremska Mitrovica) ili na tekući račun JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica br. 205-82378-13 kod Komercijalne banke, uz naznaku: “Kaucija za predmet licitacije br.___”. Uplata mora biti izvršena najkasnije 1 (jedan) dan pre dana kada je zakazana licitacija.

 V

Svi zainteresovani ponuđači su dužni da na početku licitacije dostave Komisiji koja sprovodi licitaciju priznanicu o uplati kaucije.

 VI

Kaucija se ne vraća ponuđaču čiju ponudu Komisija prihvati kao najpovoljniju, već se ista zadržava i računa kao avans za uplatu kupoprodajne cene. Ostalim ponuđačima položena kaucija se vraća u roku od 5 (pet) dana na isti način kako je položena.

 VII

Sa najpovoljnijim ponuđačem za svaki predmet licitacije zaključiće se kupoprodajni ugovor.

 VIII

Kupac je dužan da kupoprodajnu cenu uplati u roku od 3 (tri) dana od dana izvršene prodaje.
Ako kupac ne uplati kupoprodajnu cenu u navedenom roku, gubi pravo na povraćaj kaucije.

 IX

Kupac je dužan da preuzme predmet licitacije u roku od 15 (petnaest) dana od dana licitacije. U suprotnom, smatraće se da je odustao od kupovine, a uplaćena sredstva neće biti vraćena.

 X

Javna prodaja putem licitacije održaće se 12.10.2012. godine u prostorijama mašinske baze, JKP “Komunalije” u Sremskoj Mitrovici”, ulica Bulevar Konstantina Velikog bb, sa početkom u 12  časova.

 XI

Razgledanje predmeta licitacije može se vršiti svakog radnog dana u vremenu od 10 do 13 časova na depou i u mašinskoj bazi JKP “Komunalije” u Sremskoj Mitrovici, ulica Bulevar Konstantina Velikog bb.

 XII

Sva potrebna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na mob. telefon. 069-712-172,  kontakt osoba  Jovica Miladinović.