Pitanja i Odgovori u vezi Konkursne dokumentacije za Javnu nabavku usluga u otvorenom postupku – Usluge ustupanja ljudskih resursa od strane privrednih društava za obavljanje poslova kod Naručioca JN OP – U – 1/19

Ljudski resursi

Na osnovu Člana 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R.S.” br. 124/12, 14/15 i 68/15) objavljujemo odgovor na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača.

PITANJE potencijalnog ponuđača glasi:

Poštovani,

1. U Uputstvu-obavezna sadržina ponude navodite da se dostave 2 menice za ozbiljnost ponude. Zašto dve a ne jedna?

2. Isto pitanje za menice za dobro izvršenje posla?

3. Struktura cene-kolona 4-provizija:

Ukoliko ponuđač unese cenu u procentima a koja ne odgovara brojčanom iznosu (neto cena radnog sata) iz iste kolone-šta je merodavno kod ispravke računske greške: procenat ili dinarski (brojčani iznos) radnog sata iz kolone 4?

4. Radnici-izvršioci se priavljuju na osiguranje za privremeno/povremene poslove. Da li po čl. 197 ili po čl. 198 Zakona o radu?

5. U obrascu Struktura cene-gde se potpisuje ponuđač, s obzirom da ste u potpisu stavili naručioca?

6. Šta je cena? Procenat provizije ili ukupan iznos ponude? Šta je merodavno ako su u neskladu procenat i neto iznos radnog sata sa provizijom?

7. Koji je rok izvršenja?

8. Koji je garantni period?

9. Da li je do sada jedan te isti dobavljač uvek bio izabrani ponuđač na ovim nabavkama?

10. Da li se uvek dešavalo da kod ovog favorizovanog (sadašnjeg) dobavljača u ponudi bude računska greška u obrascu ponude (nesklad procenta i iznosa radnog sata) te da se to onda prilagođavalo shodno situaciji koliko konkurencije učestvuje na nabavci?

ODGOVOR Naručioca

1. Imajući u vidu iznos procenjene vrednosti javne nabavke za koje se interesujete kao i ozbiljnost usluga koje želimo da pribavimo ovim postupkom odredili smo  uslove u skladu sa napred navedenim.

Smatramo da dostavljаnje dve menice nije preveliki trošak za nekoga ko je zainteresovan da pristupi pružanju usluga koje su predmet ove nabavke, a i sa strane dodatnog angažovanja potencijalnog ponuđača smatramo da to nije preveliki napor.

2. Pitanje pod brojem 2 je identično pitanju broj 1 te stoga ne bismo posebno obrazlagali isto. Sve što smo napisali za pitanje pod brojem 1 odnosi se i na pitanje broj 2.

3. Vrlo jasno je napisano šta se dešava u slučaju da postoji eventualno neslaganje ili nelogičnost prilikom utvrđivanja ponuđene cene i stručnog pregleda i ocene iste. Zakon o javnim nabavkama R.S. jasno precizira način postupanja u slučaju računskih grešaka Naručioca. Smatramo da je vrlo razumno i jasno definisana konkursna dokumentacija, samim tim i tabela sa mestima gde ponuđač iskazuje procente i ponuđene cene. Mogućnost računskih grešaka je uvek moguća i Naručioc će postupiti uvek u skladu sa Zakonom.

4. Zakon o radu R.S. se u celosti primenjuje na sve pravne i fizičke subjekte R.S. pa tako i celokupne odredbe o privremeno – povremenim poslovima.

5. Radi se o tehničkoj grešci i Naručioc će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

6. Na strani 25/35 konkursne dokumentacije, pod “Ukupno bez PDV-a“ je cena, zbir kolone 5 (2+3+4). Taj iznos se unosi u tabelu OPIS USLUGE NABAVKE SA CENAMA pod “Ukupna cena bez PDV-A“na strani 24/35. U slučaju da postoji nelogičnost u iskazanim ciframa postupićemo u skladu sa Zakonom.

7. Na stranama 4, 5/35  konkursne dokumentacije stoji jasno propisano kako će se pružati usluge i u kom roku. Zbog specifičnosti usluge navedeno je da će to biti u skladu sa potrebama Naručioca i stoji vremensko ograničenje za Naručioca gde je precizirano koliko ranije je obaveza Naručioca da obavesti Izvršioca usluga o potrebi početka pružanja usluga, i taj rok varira u zavisnosti od broja lica koja treba da budu angažovana.

8. Na mesto predviđeno za garanciju usluga morate iskazati koliku garanciju dajete za pružene usluge.

9. Svi podaci o dosadašnjim zaključenim ugovorima po prethodno sprovedenim postupcima javne nabavke su javno dostupni. Smataramo krajnje nepotrebnim da se ovakva pitanja postavljaju vezano za tekući postupak, jer nemaju veze sa istim.

10. Pitanje se ne odnosi na sami postupak javne nabavke. Molimo Vas da ubuduće ne postavljate pitanja ovakvog sadržaja. Ukoliko i dalje budemo optuživani kroz vaša pitanja neosnovano to će biti predmet posebnog sudskog postupka koji ćemo pokrenuti.

Komisija za sprovođenje predmetne javne nabavke