ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке потенцијалним понуђачима за набавку радова ИЗРАДА ГРОБНИЦА ЈН МВ – Р – 1/14

Izrada grobnica

Кoмисија за јавну набавкуЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р. С. Број 124/12“) објављује:

П О З И В

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности потенцијалним понуђачима за набавку радова

ИЗРАДА ГРОБНИЦА

ЈН МВ – Р 1/14

Подаци о Наручиоцу

Назив: Јавно комунално предузеће „КОМУНАЛИЈЕ“

Адреса: Стари шор 114 22000 Сремска Митровица

Интернет страница: www.komunalije.co.rs

Врста наручиоца: Јавно предузеће

Врста поступка: Јавна набавка у поступку мале вредности

Опис предмета набавке: ИЗРАДА ГРОБНИЦА

Општи речник набавке: 45215400 – радови на гробљу

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:

- Предметна јавна набавка се не обликује по партијама

Критеријум за доделу уговора:

- Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације:

1) непосредно код Наручиоца

2) са Портала јавних набавки

3) са Интернет адресе Наручиоца

Начин подношења понуде:

1. Поштом на адресу Наручиоца

2. Непосредно на деловодник Наручиоца

Рок за подношење понуда је: 26.06.2014. године до 12:00 h

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, Сремска Митровица Стари шор 114, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 26.06.2014. године у 12:05 часова.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.

Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће Одлуку о додели уговора у предметној јавној набавци донети у року од максимално 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења на начин који је најприхватљивији за понуђача уз потврду о пријему исте.

Лице за контакт:

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику на e-mail: mgoran4862@gmail.com  или на факс 022/624-521.

Контакт особе су Горан Марковић 069/712-382, 022/624-500 и Владимир Радосављевић, телефон 069/712-488, 022/624-500

Остало:

Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном понуда се одбија.

Понуду са доказима o испуњености услова из конкурсне документације понуђач доставља Комисији за јавну набавку у затвореној коверти, на којој треба назначити:

ПОНУДА НЕ ОТВАРАТИ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИЗРАДА ГРОБНИЦА

- У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, РЕДНИ БРОЈ: ЈН МВР 1/14

Комисија за јавну набавку

Преузмите Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке потенцијалним понуђачима за набавку радова ИЗРАДА ГРОБНИЦА ЈН МВ – Р – 1/14 у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

Преузмите Конкурсну документацију за подношење понуда у поступку јавне набавке потенцијалним понуђачима за набавку радова ИЗРАДА ГРОБНИЦА ЈН МВ – Р – 1/14 у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

G2 – plan oplate

G4 – plan oplate

G6 – plan oplate

Dispozicija

G2 – plan armiranja

G4 – plan armiranja

G6 – plan armiranja