П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности потенцијалним понуђачима за набавку услуга УСЛУГЕ ГЕОМЕТРА

geometar

ЈКП „ КОМУНАЛИЈЕ

Сремска Митровица

Број : 2674 – 1/14

Дана : 01.08.2014.

Кoмисија за јавну набавкуЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 1.Закона о јавним набавкама ( “ Сл. Гласник Р.С. Број 124/12 “ ) објављује:

П О З И В

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности потенцијалним понуђачима за набавку услуга

УСЛУГЕГЕОМЕТРАЈН МВ –У 7/14

Подаци о Наручиоцу

Назив : Јавно комунално предузеће „ КОМУНАЛИЈЕ “

Адреса : Стари шор 114 22000 Сремска Митровица

Интернет страница : www.komunalije.co.rs

Врста наручиоца : Јавно предузеће

Врста поступка : Јавна набавка у поступку мале вредности

Опис предмета набавке : Услуге геометра

Општи речник набавке : Архитектонске, техничке и геодетске услуге – 71250000

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија :

- Предметна јавна набавка се не обликује по партијама

Критеријум за доделу уговора :

- Критеријум за доделу уговора јенајнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације :

1) непосредно код Наручиоца 2) са Портала јавних набавки 3) са интернет адресе Наручиоца

Начин подношења понуде :

1. Поштом на адресу Наручиоца 2. Непосредно на деловодник Наручиоца

Рок за подношење понудаје :11.08.2014.године до 12 , 00 h

Место, време и начин отварања понуда :

Јавно отварањеблаговремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, Сремска Митровица Стари шор 114, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно11.08.2014. године у 12,05 часова.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда :

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.

Рок за доношење одлуке :

Наручилац ће Одлуку о додели уговора у предметној јавној набавци донети у року од максимално 10есет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења на начин који је најприхватљивији за понуђача уз потврду о пријему исте.

Лице за контакт :

Додатне информације и обавештењау вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику на e-mail: radosavljevic.vlada@gmail.com или на факс 022 624 521.

Контакт особа је Владимир Радосављевић телефон 069/712 – 488, 022/624-500

Остало :

Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном понуда се одбија.

Понуду са доказима o испуњености услова из конкурсне документације понуђач доставља Комисији за јавну набавку у затвореној коверти, на којој треба назначити:

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА УСЛУГЕГЕОМЕТРА

- УПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ , РЕДНИ БРОЈ : ЈН МВУ – 7/ 14

Комисија за јавну набавку

POZIV – Usluge Geometra 2014.doc