Појашњења, питања и одговори у вези конкурсне документације за јавну набавку услуга ЈН МВ – У – 7/14 УСЛУГЕ ГЕОМЕТРА

geometar

ЈКП КОМУНАЛИЈЕ“

Стари шор 114

22000Сремска Митровица

Број : 2740- 1/14

Датум : 07.08. 2014.

Предмет:

Појашњења, питања и одговори у вези конкурсне документације за јавну набавку услуга ЈН МВ У – 7/14 УСЛУГЕ ГЕОМЕТРА

ПОШТОВАНИ,

На основу Вашег Захтева за појашњење Конкурсне документације и нејасноћа са којом сте се суочили одговарамо Вам у законском року на следећи начин :

  1. Питање:

Поштовани,

Молимо Вас да нам појасните одлуку о измени тендерске документације ЈН МВ 7/14-Услуге геометра.

У тачки 1.2 став 1 (кадровски капацитет) услов је да Понудјач има два запослена геодетска стручњака од којих 1 са лиценцом 2. реда.


Тразени кадровски капацитет не задовољава услов за изво
ђење предметних радова а по Вашем обрасцу бр.6, тачке 4. и 5. (израда пројекта геод. обележавања , као и провођење пројекта парцелације и препарцелације у РГЗ-у.).

По закону о Државном премеру и катастру (сл.гл. Р.С. бр.72/2009,18/2010,65/2013) чл.12,чл.13,чл.14 и чл.15 и Правилнику о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци (сл.гл. Р.С. бр.33/10), као и Закону о планирању и изградњи (члан 65. , 66. и 128.) за извођење тражених радова Геодетска организација мора да у сталном радном односу има запосленог са лиценцом И реда издату од стране РГЗ-а и Лиценцом бр.372 и 471 издате од стране Инжењерске Коморе Србије.


Такодје и геод.организација мора поседовати лиценцу добијену од стране РГЗ-а потребну за изводјење свих тражених радова у обрасцу понуде ( бр.6 ) тендерске документације.


С Поштовањем,


директор Мирослав Мирковић геод.инж.

ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА “

  • OДГОВОР:Извршили смо измену и допуну конкурсне документације дана 07.08.2014.године у вези додатних услова које Понуђач мора да испуни како би учествовао у поступку јавне набавке. Овим путем Вас обавештавамо о томе, као и да смо поступили у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12). Изменама конкурсне документације смо употпуности избрисали све додатне услове, како бимсо омогућили најширу могућу конкуренцију код евентуалних понуђача.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.ПИТАЊЕ:

Поштовани,
како немамо ГПС уредјај, да ли ангазовање подизводјаца који има гпс уредјај подразумева да ми као пону
ђац испуњавамо услов о техничком капацитету или да ли ми као понуђач моземо склопити уговор са другом геодетском фирмом о изнајмљивању гпс уређаја, односно да ли  уговором о изнајмљивању гпс уређаја испуњавамо услов о техничком капацитету?

 


С.Г.Р. ”Кртинић” из Инђије”

 

 

  • OДГОВОР:Извршили смо измену и допуну конкурсне документације дана 07.08.2014.године у вези додатних услова које Понуђач мора да испуни како би учествовао у поступку јавне набавке. Овим путем Вас обавештавамо о томе, као и да смо поступили у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12). Изменама конкурсне документације смо употпуности избрисали све додатне услове, како бимсо омогућили најширу могућу конкуренцију код евентуалних понуђача. Наше предузеће не жели да прописује одређене услове који би могли да буду дискриминаторски.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  1. ПИТАЊЕ:

Поштовани,
ако мо
жете да разјасните ставку 9 на страни 26 ” Упис посебних делова објекта ( етажирање ) са уписом имаоца права.
Да ли је то један објекат од 1200 м2 како стоји у обрасцу понуде, или је то упис посебних делова на 1200 гробних места и шта подразумева упис посебних делова објекта на гробном месту ако се етажирање односи на гробна места?

 


С.Г.Р. ”Кртинић” из Инђије”

 

- OДГОВОР: “Упис посебних делова етажирање се не односи у овом случају на упис посебних делова тј. гробних места. Вредност у метрима која је изказана представља збир површине објеката за које је потребно етажирање.

4. ПИТАЊЕ:

Поштовани,


У обрасцу понуде под редним бројем 5, проводјење пројекта парцелације и препарцелације катастарских парцела у РГЗ.


Да ли то подразумева само предају пројеката парцелације и препарцелације у РГЗ? Ко плаћа провођење промена у РГЗ СКН Сремска Митровица?


У обрасцу понуде под редним бројем 4, израда пројекта геодетског обележавања…


ако се подразумева да ће се радити три пројекта, да ли можете да ближе дефинишете колико ће бити новоформираних парцела по пројекту парцелације, односно од колико парцела ће се вршити парцелација по једном пројекту?

 

С.Г.Р.”Кртинић” из Инђије”

- OДГОВОР: Све таксе падају на терет нашег предузећа као Наручиоца. Обавезујемо се да извршимо сва плаћања која ће уследити након предаје докумената са ваше стране, а на које ће те нам скренути пажњу као нашу обавезу. Према нашем уговору о деоби имовине треба да буде три нове працеле након препарцелизације постојеће.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН МВ – У – 7/14

________________________

Одговор на питања услуге геометра.doc