ПОЗИВ Понуђачима за подношење понуда за набавку добара у отвореном поступку ДВА КАМИОНА СА КИПОМ ЈН ОП – Д – 5/15

КОМИСИЈА за спровођење јавне набавке ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12, 14/15 и 68/15“) објављује

П О З И В

Понуђачима за подношење понуда за набавку добара у отвореном поступку

ДВА КАМИОНА СА КИПОМ

ЈН ОП – Д - 5/15

Подаци о Наручиоцу

Назив: Јавно комунално предузеће „КОМУНАЛИЈЕ“

Адреса: Стари шор 114 22000 Сремска Митровица

Интернет страница: www.komunalije.co.rs

Врста наручиоца: Јавно предузеће

Врста поступка: Јавна набавка у отвореном поступку

Опис предмета набавке: Два камиона са кипом

Општи речник набавке: Камиони са платформом и кипери – 34134000

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:

Предметна набавка није обликована по партијама

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације:

1) непосредно код Наручиоца

2) са Портала јавних набавки

3) са Интернет адресе Наручиоца

Начин подношења понуде:

1. Поштом на адресу Наручиоца

2. Непосредно на деловодник Наручиоца

Понуду са доказима o испуњености услова из конкурсне документације понуђач доставља Комисији за јавну набавку у затвореној коверти.

Понуду доставити на адресу: ЈКП “Комуналије” ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку добарау отвореном поступку Два камиона са кипом;

ЈН ОП – Д – 5/15 – НЕ ОТВАРАТИ”

Рок за подношење понудаје: 30.11.2015године до 12:00 h

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварањеблаговремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, Сремска Митровица, Стари шор 114, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 30.11.2015. године у 12:05 часова.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати представници Понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.

Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће Одлуку о додели уговора у предметној јавној набавци донети у року од максимално 25вадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу УЈН и Интернет адреси предузећа у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Лице за контакт:

Контакт особесу Горан Марковић и Владимир Радосављевић, телефон 022/624-500

Додатне информације и обавештењау вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику на e-mail: radosavljevic.vlada@gmail.comили на факс 022 624 521.

Остало:

Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у целини припрема и подноси у складу са Конкурсном документацијом и Позивом.

Усупротном понуда се одбија.

Преузмите Позив за подношење понуда за набавку добара у отвореном поступку ДВА КАМИОНА СА КИПОМ ЈН ОП – Д – 5/15 у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

Преузмите Конкурсну документацију за подношење понуда за набавку добара у отвореном поступку ДВА КАМИОНА СА КИПОМ ЈН ОП – Д – 5/15 у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ