ПОЗИВ Понуђачима за подношење понуда за набавку добара у отвореном поступку МОТОРНА ГОРИВА ЈН ОП – Д – 3/19

Motorna goriva

Комисија за спровођење поступка јавне набавке ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12, 14/15 и 68/15“) објављује

П О З И В

Понуђачима за подношење понуда за набавку добара у отвореном поступку

МОТОРНА ГОРИВА

ЈН ОП – Д – 3/19

Подаци о Наручиоцу

Назив: Јавно комунално предузеће „КОМУНАЛИЈЕ“

Адреса: Стари шор 114 22000 Сремска Митровица

Интернет страница: www.komunalije.co.rs

Врста наручиоца: Јавно предузеће

Врста поступка: Јавна набавка у отвореном поступку

Опис предмета набавке: Моторна горива (ЕВРО ДИЗЕЛ; ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, ТНГ)

Општи речник набавке:

3.1. ДИЗЕЛ ГОРИВО – 09134220

3.2. БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН – 09132100

3.3. ТНГ – ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС – 09133000

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: -

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације:

1) непосредно код Наручиоца

2) са Портала јавних набавки

3) са Интернет адресе Наручиоца

Начин подношења понуде:

1. Поштом на адресу Наручиоца

2. Непосредно на деловодник Наручиоца

Понуду са доказима o испуњености услова из конкурсне документације понуђач доставља Комисији за јавну набавку у затвореној коверти.

Понуду доставити на адресу: ЈКП “Комуналије” ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку – Моторна горива – ЈН ОП – Д – 3/19, НЕ ОТВАРАТИ”

Рок за подношење понуда је: 12.08.2019. године до 12,00 h

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, Сремска Митровица, Стари шор 114, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 12.08.2019. године у 12,05 часова.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати представници Понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.

Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће Одлуку о додели уговора у предметној јавној набавци донети у року од максимално 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу УЈН и Интернет адреси предузећа у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Лице за контакт:

Контакт особе су Горан Марковић и Владимир Радосављевић, телефон 022/624-500

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику на e-mail: pravni.poslovi.komunalije@gmail.com или на факс 022 624 521.

Остало:

Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у целини припрема и подноси у складу са Конкурсном документацијом и Позивом.

У  супротном понуда се одбија.

Преузмите Позив за подношење понуда за набавку добара у отвореном поступку МОТОРНА ГОРИВА ЈН ОП – Д – 3/19 у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

Преузмите Конкурсну документацију за подношење понуда за набавку добара у отвореном поступку МОТОРНА ГОРИВА ЈН ОП – Д – 3/19 у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ