ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке потенцијалним понуђачима за набавку добара ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА ЗА САДНИЦЕ ЈН МВ – Д – 14/14

Sadnica

Кoмисија за јавну набавкуЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12“) објављује:

П О З И В

за подношење понуда у  поступку јавне набавке мале вредности потенцијалним понуђачима за набавку добара

ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА ЗА САДНИЦЕ

ЈН МВ – Д 14/14

Подаци о Наручиоцу

Назив: Јавно комунално предузеће „КОМУНАЛИЈЕ“

Адреса: Стари шор 114 22000 Сремска Митровица

Интернет страница: www.komunalije.co.rs

Врста наручиоца: Јавно предузеће

Врста поступка: Јавна набавка у поступку мале вредности

Опис предмета набавке: ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА ЗА САДНИЦЕ

Општи речник набавке: 34928320 – ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:

Предметна јавна набавка се обликује у 2 партије:

ПАРТИЈА 1 – Хоризонталана заштита за саднице

ПАРТИЈА 2 – Вертикална заштита за саднице

Критеријум за доделу уговора:

- Критеријум за доделу уговора за Партију 1 и Партију 2 је најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације:

1) непосредно код Наручиоца

2) са Портала јавних набавки

3) са интернет адресе Наручиоца

Начин подношења понуде:

1. Поштом на адресу Наручиоца

2. Непосредно на деловодник Наручиоца

Рок за подношење понуда је: 09.07.2014. године до 12:00 h

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, Сремска Митровица Стари шор 114, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 09.07.2014. године у 12:05 часова.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.

Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће Одлуку о додели уговора у предметној јавној набавци донети у року од максимално 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења на начин који је најприхватљивији за понуђача уз потврду о пријему исте.

Лице за контакт:

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику на e-mail: mgoran4862@gmail.com  или на факс 022 624 521.

Контакт особе су  Горан Марковић 069/ 712 – 382  022/624-500

Остало:

Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном понуда се одбија. Понуду са доказима o испуњености услова из конкурсне документације понуђач доставља Комисији за јавну набавку у затвореној коверти, на којој треба назначити:

ПОНУДА НЕ ОТВАРАТИ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА ЗА САДНИЦЕ

РЕДНИ БРОЈ: ЈН МВД 14/ 14

ПАРТИЈА ________

Комисија за јавну набавку

Преузмите Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке потенцијалним понуђачима за набавку добара ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА ЗА САДНИЦЕ ЈН МВ – Д – 14/14 у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

Преузмите Конкурсну документацију за подношење понуда у поступку јавне набавке потенцијалним понуђачима за набавку добара ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА ЗА САДНИЦЕ ЈН МВ – Д – 14/14 у ПДФ формату кликом на ову иконицу: