ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности ПРИКЉУЧАК ЗА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ВОЗИЛО ЈН МВ – Д – 13/19

Alfred Karcher MC 130

КОМИСИЈА за јавну набавку ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12, 14/15 и 68/15“) објављује

П О З И В

за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности

ПРИКЉУЧАК ЗА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ВОЗИЛО

ЈН МВ – Д - 13/19

Подаци о Наручиоцу

Назив: Јавно комунално предузеће „КОМУНАЛИЈЕ“

Адреса: Стари шор 114 22000 Сремска Митровица

Интернет страница: www.komunalije.co.rs

Врста наручиоца: Јавно предузеће

Врста поступка: Јавна набавка у поступку мале вредности

Опис предмета набавке: ПРИКЉУЧЦИ ЗА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ВОЗИЛО

Општи речник набавке: ОПРЕМА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ВОЗИЛА – 42415320

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:

Предметна набавка се не обликује по партијама

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације:

1) непосредно код Наручиоца

2) са Портала јавних набавки

3) са Интернет адресе Наручиоца

Начин подношења понуде:

1. Поштом на адресу Наручиоца

2. Непосредно на деловодник Наручиоца

Рок за подношење понуда је: 16.09.2019. године до 12,00 часова

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, Сремска Митровица Стари шор 114, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 16.09.2019. године у 12,05 часова.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.

Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће Одлуку о додели уговора у предметној јавној набавци донети у року од максимално 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу У.Ј.Н. и својој Интернет адреси у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Лице за контакт:

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику на e-mail: pravni.poslovi.komunalije@gmail.com или на факс 022/624 521.

Контакт особе су Владимир Радосављевић, телефон 022/624-500

Остало:

Понуду доставити на адресу:

ЈКП “Комуналије” ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица,

са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку добара мале вредностиПРИКЉУЧАК ЗА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ВОЗИЛО - ЈН МВ – Д – 13/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном понуда се одбија.

Понуђач понуду подноси непосредно на деловодник Наручиоца или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања истих  може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Преузмите Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности ПРИКЉУЧАК ЗА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ВОЗИЛО ЈН МВ – Д – 13/19 у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

Преузмите Конкурсну документацију за подношење понуда у поступку јавне набавке добара мале вредности ПРИКЉУЧАК ЗА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ВОЗИЛО ЈН МВ – Д – 13/19 у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

Комисија за спровођење јавне набавке