ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку за набавку добара – ГОРИВА, УЉА, МАЗИВА И СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ЈН ОП – Д – 1/14

КОМИСИЈА за јавну набавку ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12“) објављује

П О З И В

за подношење понуда у отвореном поступку потенцијалним понуђачима за набавку добара – ГОРИВА, УЉА, МАЗИВА И СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

ЈН ОП – Д - 1/14

ОБЛИКОВАНУ У 2 ПАРТИЈЕ

Подаци о Наручиоцу

Назив: Јавно комунално предузеће „КОМУНАЛИЈЕ“

Адреса: Стари шор 114 22000 Сремска Митровица

Интернет страница: www.komunalije.co.rs

Врста наручиоца: Јавно предузеће

Врста поступка: Јавна набавка у отвореном поступку, обликована по партијама

Опис предмета набавке: Моторно гориво (ЕВРО ДИЗЕЛ, ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95) и  уље, мазива и средства за одржавање возила

Општи речник набавке

1. ДИЗЕЛ ГОРИВО – 09134220

2. БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН – 09132100

3. МОТОРНА УЉА – 0921110

4. УЉА ЗА МЕЊАЧЕ – 09211400

5. МАЗИВА – 24951100

6. СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ АУТОМОБИЛА – 39831500

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: Број партија у овој набавци је 2 (две)

ПАРТИЈА 1 –  МОТОРНО ГОРИВО (ЕВРО ДИЗЕЛ, ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95)

ПАРТИЈА 2 – УЉА, МАЗИВА И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

Критеријум за доделу уговора:

ПАРТИЈА 1 – МОТОРНО ГОРИВО (ЕВРО ДИЗЕЛ, ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95)

- Критеријум за доделу уговора је Економски најповољнија понуда

Елементи критеријума су цена и рок плаћања

ПАРТИЈА 2 – УЉА, МАЗИВА И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

- Критеријум за доделу уговора је Економски најповољнија понуда

Елементи критеријума су цена и рок плаћања

Начин преузимања конкурсне документације:

1) непосредно код Наручиоца

2) са Портала јавних набавки

3) са Интернет адресе Наручиоца

Начин подношења понуде:

1. Поштом на адресу Наручиоца

2. Непосредно на деловодник Наручиоца

Рок за подношење понуда је: 07.10.2014. године до 12:00 h

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, Сремска Митровица Стари шор 114, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 07.10.2014. године у 12:05 часова.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.

Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће Одлуку о додели уговора у предметној јавној набавци донети у року од максимално 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења на начин који је најприхватљивији за понуђача уз потврду о пријему исте.

Лице за контакт:

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику на e-mail: mgoran4862@gmail.com или на факс 022 624 521.

Контакт особе су Горан Марковић 022/624-500 и Владимир Радосављевић, телефон 069/712-488, 022/624-500

Остало:

Средства намењена за набавку моторног горива по претходном уговору су потпуно истрошена и у смислу количине и финансијских средстава. Наручилац је стога у обавези да распише нови поступак.

За партију 2. средства нису потрошена и претходни уговор који је закључен важи до 26.12.2014. године. Понуђач који буде изабран за партију 2. врши ће испоруку добара тек од 27.12.2014. године.

Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном понуда се одбија.

Понуду са доказима o испуњености услова из конкурсне документације понуђач доставља Комисији за јавну набавку у затвореној коверти.

Комисија за јавну набавку

Преузмите Позив за подношење понуда у отвореном поступку за набавку добара – ГОРИВА, УЉА, МАЗИВА И СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ЈН ОП – Д – 1/14 у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

Преузмите Конкурсну документацију за подношење понуда у отвореном поступку за набавку добара – ГОРИВА, УЉА, МАЗИВА И СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ЈН ОП – Д – 1/14 у ПДФ формату кликом на ову иконицу: