ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ ОБЛИКОВАНЕ У 15 ПАРТИЈА – ПОНОВО ЗА 3 ПАРТИЈЕ – 2 ЈН ОП – Д – 2/19

Motor

КОМИСИЈА за јавну набавку ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12, 14/2015, 68/2015“) објављује

П О З И В

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ ОБЛИКОВАНЕ У 15 ПАРТИЈА – ПОНОВО ЗА 3 ПАРТИЈЕ – 2

ЈН ОП – Д – 2/19

Подаци о Наручиоцу

Назив: Јавно комунално предузеће „КОМУНАЛИЈЕ“

Адреса: Стари шор 114 22000 Сремска Митровица

Интернет страница: www.komunalije.co.rs

Врста наручиоца: Јавно предузеће

Врста поступка: Јавна набавка у отвореном поступку

Опис предмета набавке: Резервни делови, уградња резервних делова и сервисирање за моторна возила и радне машине, броj ЈН ОП – Д – 2/19

Општи речник набавке:

ОРН – УСЛУГЕ ПОПРАВКИ ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ПРИПАДАЈУЋЕ ОПРЕМЕ – 50110000

ОРН – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ДОСТАВНА ВОЗИЛА И АУТОМОБИЛЕ – 34330000

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: - Јавна набавка у поновљеном отвореном поступку за 3 партије

1. ПАРТИЈА 4 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “VOLVO“

2. ПАРТИЈА 10 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ – ПУТНИЧКИ ПРОГРАМ “FIAT”

3. ПАРТИЈА 15 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “NISSAN”

Критеријум за доделу Уговора:

- Критеријум за доделу Уговора је најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације:

1) непосредно код Наручиоца

2) са Портала јавних набавки

3) са Интернет адресе Наручиоца

Начин подношења понуде:

1. Поштом на адресу Наручиоца

2. Непосредно на деловодник Наручиоца

Рок за подношење понуда је: 16.08.2019. године до 12,00 h

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, Сремска Митровица Стари шор 114, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 16.08.2019. године у 12,05 часова.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.

Рок за доношење одлуке:

Наручилац ће Одлуку о додели Уговора у предметној јавној набавци донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели Уговора Наручилац ће поставити на Портал УЈН и своју Интернет страницу у року од 3 (три) дана од дана доношења

Лице за контакт:

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику на e-mail: pravni.poslovi.komunalije@gmail.com или на факс 022 624 521.

Контакт телефон 022/624-500

Остало:

Понуду са доказима o испуњености услова из конкурсне документације понуђач доставља Комисији за јавну набавку у затвореној коверти.

Понуду доставити на адресу:

ЈКП “Комуналије” ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку добара у поновљеном отвореном поступку –

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ; ЈН ОП – Д – 2/19 – ПОНОВО ЗА 3 ПАРТИЈЕ – 2 – НЕ ОТВАРАТИ”,  за Партију број : __________________________________________

Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом.

У супротном понуда се одбија.

Преузмите Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ ОБЛИКОВАНЕ У 15 ПАРТИЈА – ПОНОВО ЗА 3 ПАРТИЈЕ – 2 ЈН ОП – Д – 2/19 у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

Преузмите Конкурсну документацију за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ ОБЛИКОВАНЕ У 15 ПАРТИЈА – ПОНОВО ЗА 3 ПАРТИЈЕ – 2 ЈН ОП – Д – 2/19 у ПДФ формату кликом на ову иконицу:

Комисија за спровођење јавне набавке