Питања и одговори у вези конкурсне документације за јавну набавку добара Горива, уља, мазива и средства за одржавање возила, ЈН ОП – Д – 1/14

Предмет: Питања и одговори у вези конкурсне документације за јавну набавку добара Горива, уља, мазива и средства за одржавање возила, ЈН ОП – Д – 1/14

ПОШТОВАНИ, као потенцијални Понуђач за ову предметну набавку, поставили сте нам питање путем мејла, дана 15.09.2014. године:

1. ПИТАЊЕ:

“Поштовани имамо недоумицу око конкурсне документације везане за Партију 2. те Вас молимо за помоћ”?

Поседујемо Решење о Упису понуђача у регистар од 28.08.2014. те из тог разлога да ли је неопходно да за ставку 4., сем 7а), 8a) i 9a) поново достављамо потврде које се траже у поменутој тачки.

ОДГОВОР:

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама “Сл. гласник Р.С. број 124/2012“ одговарамо Вам у законском року на следећи начин:

“На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама, “Сл. гласник Р.С. број 124/2012“ нисте дужни да достављате потврде као доказ о испуњености обавезних услова за ставку 4., сем 7а), 8a) i 9a) (које се односе на члан 75. став 1. тачке 1 до 4 “Сл. гласник Р.С. број 124/2012“) јер сте навели да поседујете Решење о упису у Регистар понуђача, које ће те доставити у понуди.

За тачке 7а), 8а) и 9а) које сте навели у допису, односно питању, треба да доставите тражене Изјаве, како је наведено у конкурсној документацији.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ