О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о продужењу Рока за пријем Понуда за јавну набавку услуга мале вредности –УСЛУГЕ ГЕОМЕТРА ЈН МВ – У – 7/14

geometar

 

Број: 2735-1/14

Датум: 07.08. 2014.

 

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12 )

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ КОМУНАЛИЈЕ “ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о продужењу Рока за пријем Понуда за јавну набавку услугамале вредности УСЛУГЕ ГЕОМЕТРА ЈН МВ У 7/14

Обавештавамо Све заинтересоване, потенцијалне Понуђаче да смо дана 05.08.2014. године извршили Измену конкурсне документације (постављено на Портал Управе за јавне набавке и Интернет адресу Наручиоца 01.08.2014. године) и да на основу законских одредби, а везано за извршене измене продужавамо Рок за пријем понуда на 18.08.2014. године до 12,00 часова. Oтварање понуда ће се вршити одмах након истека рока за подношење понуда дана 18.08.2014 у 12,05 часова.

                                                                                                                                      КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Радосављевић Владимир, дипл. правник

обавештење о продужењу рока.doc