Одлука о додели уговора за јавну набавку добара у отвореном поступку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, УГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊЕ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ – ПОНОВО ЈН ОП – Д – 2/19 ОБЛИКОВАНУ У 3 ПАРТИЈЕ

Motor