ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу Рока за пријем Понуда за јавну набавку добра мале вредности – ПУТНИЧКО ВОЗИЛО – 3 ком. број ЈН МВ – Д – 11/18

Putničko vozilo

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12, 14/2015 и 68/2015) ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о продужењу Рока за пријем Понуда за јавну набавку добра мале вредности-

ПУТНИЧКО ВОЗИЛО – 3 ком. број ЈН МВ – Д – 11/18

Обавештавамо Све заинтересоване, потенцијалне Понуђаче да смо дана 23.10.2018. године извршили Измену конкурсне документације (постављено на Портал Управе за јавне набавке и Интернет адресу Наручиоца 12.10.2018. године) и да на основу законских одредби, а везано за извршене измене продужава се Рок за пријем понуда на 25.10.2018. године до 14,00 часова. Oтварање понуда ће се вршити одмах након истека рока за подношење понуда дана 25.10.2018 у 14,05 часова.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ