ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу Рока за пријем Понуда за јавну набавку радова ИЗРАДА ГРОБНИЦА (ЈН МВ – Р – 1/14)

Izrada grobnica

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12) ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о продужењу Рока за пријем Понуда за јавну набавку радова мале вредности

ИЗРАДА ГРОБНИЦА (ЈН МВ Р – 1/14)

Обавештавамо Све заинтересоване, потенцијалне Понуђаче да смо дана 23.06.2014. године извршили Измену конкурсне документације (која је постављена на Портал Управе за јавне набавке и Интернет адресу Наручиоца радова 17.06.2014. године) и да се на основу законских одредби, а везано за извршене измене, продужава  Рок за пријем понуда на 27.06.2014. године до 12:00 часова. Oтварање понуда ће се вршити одмах након истека рока за подношење понуда дана 27.06.2014. у 12:05 часова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ