ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за јавну набавку услуга мале вредности УСЛУГЕ АУТОПРЕВОЗНИКА ЈН МВ – У – 6/14

Autoprevoznik

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/12) ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

за јавну набавку услуга мале вредности

УСЛУГЕ АУТОПРЕВОЗНИКА

ЈН МВ – У – 6/14

1. Назив, адреса и Интернет страница Наручиоца:

Назив: Јавно комунално предузеће „КОМУНАЛИЈЕ“

Адреса: Стари шор 114 22000 Сремска Митровица

Интернет страница: www.komunalije.co.rs

2. Врста наручиоца: Јавно предузеће

3. Опис предмета набавке:

- Услуге аутопревозника – превоз у области друмског саобраћаја

4. Назив и ознака из општег речника набавке:

Услуге друмског превоза; ОРН - 60100000

5. Процењена вредност јавне набавке износи:

- 500.000,00 динара без ПДВ-а

6. Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

- Број примљених понуда – 2

1. Autoprevoznik “MD 2” С. Митровица

2. “Express Way Group” Шабац

7. Изабрани Понуђач

“Express Way Group” Шабац (донета Одлука о додели уговора – уговор није склопљен)

8. Разлог за обуставу поступка:

- Због високог водостаја реке Саве, који је проузроковао проглашење Ванредне ситуације, односно због Налога “Дирекције за изградњу града” Сремска Митровица, која је надлежна за радове на градској плажи, да ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ” као Наручиоц, обустави предметну јавну набавку Услуге аутопревозника (превоз песка до градске плаже) и да ће сама реализација поменуте набавке бити у обавези “Дирекције за изградњу града” Сремска Митровица.

9. Када ће поступак бити поново спроведен

- Поступак предметне набавке неће бити покренут од стране Наручиоца у току исте буџетске године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ