ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “FAP” – ЈН ОП – Д – 2/13

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ

JKPНа основу члана 57. став 1. тачка 4 и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом Уговору за јавну набавку добара у отвореном поступку

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, ПУТНИЧКИ И ПРОГРАМ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ – ЈН ОП – Д – 2/13

ОБЛИКОВАНА У 8 ПАРТИЈА

1. ПАРТИЈА 2 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ “FAP”

1. Интернет страница: www.komunalije.co.rs

2. Врста Наручиоца: Јавно предузеће

3. За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ДОСТАВНА ВОЗИЛА И АУТОМОБИЛЕ – 34330000

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

-

5. Уговорена вредност: 273.678,00 динара без ПДВ-a (укупна јединична цена)

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

7. Број примљених понуда: 3

8. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена je 351.136,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена je 273.678,00 динара без ПДВ-а

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  Највиша понуђена цена je 351.136,00 динара без ПДВ-a; најнижа понуђена цена je 273.678,00 динара без ПДВ-а

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.02.2014. године

12. Датум закључења уговора: 28.02.2014. год

13. Основни подаци о добављачу:City autotehnik d.o.o. 11000 Београд, улица Радничка бр. 37 Б; самостално ПИБ 101012513; МБ17234889

14. Период важења уговора: Уговор је закључен на одређено време, на период од годину дана од дана потписивања уговора, (28.02.2014. до 28.02.2015. године), односно до утрошка средстава предвиђених за добра  која су предмет ове набавке.

15. Околности које представљају основ за измену уговора:

-

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ