ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку добара ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА ЗА САДНИЦЕ ЈН МВ – Д – 14/14 ПАРТИЈА 2

Sadnica

На основу члана 57. став 1. тачка 4 и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом Уговору за јавну набавку добара у поступку мале вредности

ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА ЗА САДНИЦЕ

ЈН МВ – Д – 14/14

- ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ -

1. ПАРТИЈА 1 – ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА ЗА САДНИЦЕ

2. ПАРТИЈА 2 – ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА ЗА САДНИЦЕ

ПАРТИЈА 2 – ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА ЗА САДНИЦЕ

1. Интернет страница: www.komunalije.co.rs

2. Врста Наручиоца: Јавно предузеће

3. За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке – Вертикални челични штитници за саднице Заштитна ограда – 34928320

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: -

5. Уговорена вредност: 1.260.000,00

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

7. Број примљених понуда: 4

8. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена je 1.585.000,00 динара без ПДВ-a, a најнижа понуђена цена је 1.260.000,00 динара без ПДВ-a

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена je 1.500.000,00 динара без ПДВ-a, a најнижа понуђена цена је 1.260.000,00 динара без ПДВ-a

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: -

11. Датум доношења Одлуке о додели уговора: 10.07.2014. године

12. Датум закључења уговора: 24.07.2014. год

13. Основни подаци о добављачу: “KORALI“ d.o.o. 36340 Краљево, Конарево број 206; ПИБ 106045616; МБ 20521279

14. Период важења уговора: Уговор је закључен на одређено време, до извршења истог, односно до коначне испоруке добара која су предмет набавке – најкасније 40 календарских дана од дана закључења уговора

15. Околности које представљају основ за измену уговора: -

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ