ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку радова ИЗРАДА ГРОБНИЦА ЈН МВ – Р – 1/14

Izrada grobnica

На основу члана 57. став 1. тачка 4 и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р.С. број 124/12) ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом Уговору за јавну набавку радова мале вредности

ИЗРАДА ГРОБНИЦА

ЈН МВ – Р – 1/14

1. Интернет страница: www.komunalije.co.rs

2. Врста Наручиоца: Јавно предузеће

3. За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

-

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови који се изводе су Израда гробница и спадају у грађевинске радове и то:

- Припремно – завршни радови

- Земљани радови

- Бетонски и армирано бетонски радови

- Армирачки радови

Место извршења радова је Централно гробље у Сремској Митровици.

Планирана је изградња 43 гробнице.

Израда гробница – Радови на гробљу – 45215400

5. Уговорена вредност: 2.511.703,20 динара – Свеукупна  цена без ПДВ-a

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

7. Број примљених понуда: 4

8. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена је 2.835.870,00 динара без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 2.511.703,20 динара без ПДВ-а.

9.Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена је 2.835.870,00 динара без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена је 2.511.703,20 динара без ПДВ-а.

10. Део или вредност Уговора који ће се извршити преко подизвођача: -

11. Датум доношења Oдлуке о додели Уговора: 07.07.2014. године

12. Датум закључења Уговора: 16.07.2014. год

13. Основни подаци о добављачу: Z.R. “MM TIM“ 22000 Сремска Митровица; Владике Фрушића ББ; ПИБ 107422914; Матични Број 62733519 - самостално.

14. Период важења уговора: Уговор је закључен на одређено време, до извршења радова, односно 60 дана по закључењу Уговора.

15. Околности које представљају основ за измену уговора: -

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ