ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом Уговору за јавну набавку услуга УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА И СПАСИЛАЧКЕ СЛУЖБЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ ПЛАЖЕ У КУПАЛИШНОЈ СЕЗОНИ 2014 г. ЈН МВ – У – 3/14

Reka Sava

На основу члана 57. став 1. тачка 4 и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Р. С. број 124/12) ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“ ОБЈАВЉУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом Уговору за јавну набавку услуга мале вредности

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА И СПАСИЛАЧКЕ СЛУЖБЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ ПЛАЖЕ У КУПАЛИШНОЈ СЕЗОНИ 2014 г.

ЈН МВ – У – 3/14

1. Интернет страница: www.komunalije.co.rs

2. Врста Наручиоца: Јавно предузеће

3. За добра и услуге опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавкеУслуге обезбеђења и спасилачке службе на плажи

Чуварске службе – 79713000

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: -

5. Уговорена вредност: 789.820,00 динара – Укупна цена без ПДВ-а

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

7. Број примљених понуда: 3

8. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена је 1.879.600,00 динара без ПДВ-а најнижа понуђена цена је 789.820,00 динара без ПДВ-а

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена је 1.879.600,00 динара без ПДВ-а најнижа понуђена цена је 789.820,00 динара без ПДВ-а

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: -

11. Датум доношења Oдлуке о додели уговора: 21.05.2014. године

12. Датум закључења уговора: 28.05.2014. год

13. Основни подаци о добављачу (извршиоцу услуга): “Протектор СМ“ 22000 Сремска Митровица; Стари Шор бр. 105б/3; ПИБ 102955898; Матични Број  08790655 – самостално.

14. Период важења уговора : Уговор је закључен на одређено време, у временском периоду од 20.05.2014. до 10.09.2014., за време трајања купалишне сезоне, са правом кориговања временског периода у зависности од временских услова и почетка рада плаже.

15. Околности које представљају основ за измену уговора: -

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ