КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга – УСЛУГЕ ГЕОМЕТРА

geometar

Дел број :2675- 1/14

Датум : 01.08.2014

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

Јавно комунално предузеће “Комуналије” Сремска Митровица

ул. Стари шор 114

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УСЛУГЕ ГЕОМЕТРА

JНМВ- У-7/14

 

ЈУЛ,2014. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 2626 -1/14oд 30.07.2014.године и Решењa ообразовању комисије за јавну набавку бр. 2626-2/14 од 30.07.2014.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности услуга УСЛУГЕ ГЕОМЕТРА

ЈН МВ -У- бр. 7/14

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4

IV

Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита

5

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

5

VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

13

VII

Образац понуде

22

VIII

Модел уговора

28

IX

Образац трошкова припреме понуде

33

X

Образац изјаве о независној понуди

34

XI

Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине

35

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Јавно комунално предузеће “Комуналије”

Адреса: Сремска Митровица улица Стари шор 114

Интернет страница: www.комunalije.co.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке Mале вредности у складу са чланом 39. ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавкесу Услуге геометра

4. Напоменауколико је у питању резервисана јавна набавка

Није резервисана јавна набавка

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Владимир Радосављевић ,

Е – mail адреса (или број факса): radosavljevic.vlada@gmail.com и телефакс 022/624-500.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавкејенабавка Услуге геометра Геодетско снимање објеката и Геодетско снимање Католичког гробља у Сремској Митровици

Ознака из ОРН: 71250000 – Архитектонске, техничке и геодетске услуге;

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији;

2.Партије: Набавка није обликована по партијама;

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊАУСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Наручилац услуга у циљу легализације објеката које користи у Сремској Митровици, која је неопходна ради уписа права својине на истим и планираног геодетског снимања католичког гробља у Сремској Митровици је покренуо јавну набавку, Услуге геометра (ЈН МВ – У – 7/14) предвиђену у Измењеном плану јавних набавки за 2014 год. од 25.06.2014. године. Геодетске услуге обављаће се на територији Града Сремска Митровица.

Обавеза изабраног Извршиоца услуге је да :

 • по позиву Наручиоца услуга изађе на место на којем се пружа услуга,

 • изврши потребну услугу,

 • услуге извршава у складу са важећим стандардима везаним за геодетско снимање

 • преузиме податке из РГЗ потребне за геодетско снимање

 • изврши предају снимљених података у РГЗ ради картирања уз доношење потврде из РГЗ-а да је картирање урађено

 • достави податке у електронској форми на CD наручиоцу на адресу Ј.К.П. КОМУНАЛИЈЕ ул. Стари шор 114 22000 Сремска Митровица.

Количине у конкурсној документацији су процењене. Обрачун ће се вршити на основу стварно извршених услуга. Извршилац услуга је обавезан да у случају потребе пружи и сродне услуге које нису обухваћене овом понудом по истим техничким и комерцијалним условима.

Изабрани Извршилац услуга сноси трошкове преузимања података из РГЗ – а.

Наручилац услуга сноси трошкове спровођења промена у РГЗ – у , као носилац права над непокретностима.

Датум Понуђач

_______________________ М.П. ______________________

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

 

Нема

 

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

 3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

 5. Да у моменту подношења понуде има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), односно да испуњава услове за обављање следећих геодетских услуга :

 • израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта

 • извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта

 • извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања катастра водова

 • израда геодетских подлога у инжењерско – техничким областима за које се не израђује главни пројекат

 • израда пројекта геодетског обележавања у областиурбанистичког планирања

 • реализација пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања.

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити идодатне условеза учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Кадровски капацитет – да Понуђач у моменту подношења понуде има најмање 6 запослених геодетске струке, од којих :

- најмање 1 (један )поседује важећу геодетску лиценцу 1. реда, коју издаје РГЗ,

- најмање 2 (два) поседују важећу геодетску лиценцу 2. реда коју издаје РГЗ,

- најмање 1 (једног) запосленог радника геодетске струке са важећом лиценцом број 372 и 471 коју издаје Инжењерска комора Србије.

2) Технички капацитет – да Понуђач у моменту подношења понуде поседује најмање :

 • 3 (три) мерна уређаја за примену технологије глобалног позиционирања (ГПС)

 • 2 (две) тоталне станице

 • 2 (два) теренска возила

 • 1 (један) трагач каблова

 • могућност коришћења активне геодетске референтне основе Србије

 • пословни простор у власништву или у закупу

3) Остали услови Понуђач мора да има Изведен и Сертификован систем квалитета за геодетске услуге према стандарду ISO 9001 : 2008 ; ISO 14001 ; OHSAS 18001 ; ISO 27001 и да поседује важећи Сертификат добијен од овлашћене ретификационе куће.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

2.1.Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује потписивањем и овером обрасца Изјаве о испуњавању услова из члана75. и 76. Закона(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу Vодељак 3.),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5). и додатне услове на основу члана 76.ЗЈН.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

2.2.Испуњеностуслова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона Понуђач доказујеважећим Решењем Републичког геодетског завода о издатој лиценци за рад, у виду копије,које обавезно доставља у понуди.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављуVодељак 3.),потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да понуђач достави изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа. (Изјава у слободној форми понуђача)

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којојпромени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Напомена:

Наручилац услуга може пре доношења одлуке о Додели уговора да тражи од Понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености обавезних и додатних условачлан 75.(осим услова став 1. тачка 5). и члан 76. Закона о јавним набавкама ).

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

АКО НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА ТРАЖИ ОД ПОНУЂАЧА НА УВИД ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНУ КОПИЈУ СВИХ ИЛИ ПОЈЕДИНИХ ДОКАЗА О ИСПУЊЕНОСТИ Обавезних и Додатних услова – члан 75. (осим услова став 1. тачка 5). и члан 76. Закона о јавним набавкама,ИСТИ СЕ ДОКАЗУЈУ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН :

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује даправно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује даправно лице није осуђиваноза неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђачаније осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона – Доказ:Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: УверењеПореске управе министарства финасија и привредеда је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, које је одредио Наручилац, потребно је поседовати:

5) Услов из чл. 76. ст. 1.и 2.) Закона -Кадровски капацитетда Понуђач у моменту подношења понуде има најмање 6 запослених геодетске струке, од којих :

- најмање 1 (један )поседује важећу геодетску лиценцу 1. реда, коју издаје РГЗ,

- најмање 2 (два) поседују важећу геодетску лиценцу 2. реда коју издаје РГЗ,

- најмање 1 (једног) запосленог радника геодетске струке са важећом лиценцом број 372 и 471 коју издаје Инжењерска комора Србије.

Доказ :

 • Фотокопије пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или МЗА ), којим се потврђује да су запослени радници у радном односу код Понуђача или фотокопију Уговора о раду.

 • Фотокопију тражених важећих геодетских лиценци и лиценци ИКС

 • Фотокопију важећих легитимација за идентификацију за сваког радника геодетске струке -( издаје РГЗ )

6) Услов из чл. 76. ст. 1.и 2.) Закона - Технички капацитет- да Понуђач у моменту подношења понуде поседује најмање :

 • 3 (три) мерна уређаја за примену технологије глобалног позиционирања (ГПС)

 • 2 (две) тоталне станице

 • 2 (два) теренска возила

 • 1 (један) трагач каблова

 • могућност коришћења активне геодетске референтне основе Србије

 • пословни простор у власништву или у закупу

са којим је у стању да успешно и одговорно изврши задате услуге наведене у конкурсној документацији.

Доказ :

 • Фотокопија рачуна о набавци истих или Уговор о лизингу

 • Податке о инструментима геодетске организације, као што су назив, тип, врста инструмента, серијски број и тачност , као и одговарајуће важеће атесте о исправности издате од стране надлежне институције, на име Понуђача.

 • За возила : фотокопија Уговора о лизингу или закупу возила са фотокопијом саобраћајних дозвола- регистрација мора бити важећа, доказ – фотокопија Полисе осигурања

 • Фотокопија Уговора о коришћењу активне геодетске референтне основе Србије – Агрос за ГПС

 • За пословни простор : Извод из листа непокретности, или фотокопија купопродајног Уговора или фотокопија Уговора о Закупу пословног простора

7) Услов из чл. 76. ст. 4.) Закона – Остали услови - да Понуђач у моменту подношења понуде поседујеИзведен и Сертификован систем квалитета за геодетске услуге према стандарду ISO 9001 : 2008 ; ISO 14001 ; OHSAS 18001 ; ISO 27001 и да поседује важећи Сертификат добијен од овлашћене ретификационе куће.

Доказ :

 • Фотокопија одговарајућих важећих сертификата :

 • ISO 9001:2008

 • ISO 14001

 • OHSAS 18001

 • ISO 27001

 • Важећи Сертификат добијен од овлашћене ретификационе куће.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке услуга – УСЛУГЕ ГЕОМЕТРА ,ЈН МВ-У-7/14, испуњава све услове из члана 75. ЗЈН (осим члана75. ст. 1. тач. 5), и члана 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

- члана 75. ЗЈН (осим члана75. ст. 1. тач. 5)

 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

 2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

 4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- члана 76. ЗЈН

 

 1. Испуњавамо услове предвиђене кадровским капацитетом који су наведени у конкурсној документацији

 2. Испуњавамо услове предвиђене техничким капацитетом који су наведени у конкурсној документацији

 3. Испуњавамо услове предвиђене осталим условима који су наведени у конкурсној документацији

Место: _______________________ Понуђач:

Датум: _______________ М.П. _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку јавне набавке услуга – УСЛУГЕ ГЕОМЕТРА,ЈН МВ-У-7/14,испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

 2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

 4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место : _______________________ Подизвођач:

 

Датум : _____________ М.П. ____________________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјавамора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП “Комуналије” ул.Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавкууслуганабавка УСЛУГА ГЕОМЕТРАЈН МВ -У- бр.7/2014- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.08.2014.год. до 12:00часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду уз повратницу вратити понуђачу неотворену – са назнаком да је поднета неблаговремено.

ПOНУДА МОРА ДА САДРЖИ :

 • Податке о понуђачу – попуњен, потписан и печатом оверен образац;

 • Податке о подизвођачууколико се подноси понуда са подизвођачем/има-за сваког подизвођача - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

 • Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понудиуколико се подноси заједничка понуда – за сваког учесника у заједничкој понуди - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

 • Образац понудеса структуром цене – попуњен, потписан и печатом оверен образац;

 • Изјаву о испуњености Обавезних и Додатних услова из члана 75. (осим ст. 1. тач. 5) и 76. Закона - попуњену, потписану и печатом оверену;

 • Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности -Решење Републичког геодетског завода о издатој лиценци за рад

(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Законао јавним набавкама

 • Модел уговора -који је саставни део конкурсне документације попуњен на означеним местима, потписан и печатом оверен.

 • Образац трошкова припреме понуде - попуњен,потписан и оверен.

 • Изјаву о независној понуди - попуњену, потписану и печатом оверену;

 • Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својинепопуњен, потписана и оверена;

3. ПАРТИЈЕ: Набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП “Комуналије” Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавкууслуга-набавка УСЛУГА ГЕОМЕТРАЈН МВ -У- бр. 7/2014- НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понудеза јавну набавкууслуганабавка УСЛУГА ГЕОМЕТРАЈН МВ -У- бр. 7/2014- НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понудеза јавну набавкууслуганабавка УСЛУГА ГЕОМЕТРАЈН МВ -У- бр. 7/2014- НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавкууслуга набавка УСЛУГА ГЕОМЕТРА ЈН МВ -У- бр. 7/2014- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводиназив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјавеизпоглаваљаV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

 • понуђачу који ће издати рачун,

 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,

 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјавеизпоглављаV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је45дана од дана испостављања рачуна, ана основу документа који испоставља понуђач (рачун), којим је потврђено извршење услуга.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу периода вршења услуге

- По Налогу Наручиоца услуга, а најкасније до 30.09.2014. године.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4. Други захтеви

Нема.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим зависним трошковима услуга.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Извршилац услуге ( изабарани понуђач )је дужан да приликом закључења Уговора Наручиоцу услуге преда :

финансијску гаранцију за добро извршење посла,у виду Менице, уз коју се прилаже Менично овлашћење, Захтев за регистрацију менице(образац попуњен и оверен од стране добављача и банке у којој исти има рачун) и картон депонованих потписа, у висини од 10% од уговорене цене, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока - обавезно

Финансијска гаранција морају бити безусловна, платива на први позив, неопозива и без права на приговор. Не могу садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци које понуђач оправдано оцени и означи као поверљиве биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису јавно доступни, као и пословне податке који су по прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога стоји потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО”.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати “ОПОЗИВ”, уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће одбити понуду у целини.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

Докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈКП “Комуналије” Стари шор 114 22000, Сремска Митровица, електронске поште на e-mail : radosavljevic.vlada@gmail.com или факсом на број 022624-500тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац услуга ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку услуга – УСЛУГА ГЕОМЕТРА – ЈН МВ – У-7/2014 .

Ако Наручилац услуга измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац услуга не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је дау тренутку закључења уговорапреда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница као гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10%,од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Комисија за јавну набавку извршиће оцену понуда упоређивањем укупне цене без ПДВ-а.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће изабрати понуду оног Понуђача чија је понуда прва поднета и заведена на деловоднику Наручиоца.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail : radosavljevic.vlada@gmail.com, факсом на број022|624-500или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

21. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити дана11.08.2014. године у 12:05часова, у просторијама Наручиоца услуга у ул. Стари шор 114 у Сремској Митровици.

Представник Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку.Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде оверено.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са Понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Ако Понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац услуга може да закључи Уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац услуга може закључити Уговор пре истека рока за подношење захтева за Заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуганабавка УСЛУГА ГЕОМЕТРА,ЈН МВ – У -7/14

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група п

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач(не може бити већи од 50%):

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: УСЛУГА ГЕОМЕТРА

Свеукупна цена без ПДВ-а

Свеукупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Наручилац се обавезује да изврши плаћање у року од 45 дана од дана испостављањарачуна.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Рок важења понуде

_____ дана (мин 30 дана) од дана отварања понуде.

Период извршења услуге

Извршење услуга по Налогу Нару -чиоца, а најкасније до 30.09.2014.

Место и начин вршења услуга

У Сремској Митровици

Датум Понуђач

М. П.

_______________ ________________________________

(попунити , потписати и оверити печатом )

Напомене:

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

6 )ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Р.

Б

Назив услуге

Једмер

Количина

Јед. цена без ПДВ- а

Укупна цена без ПДВ- а

1

23456 ( 4×5 )1

Снимањеобјеката,са израдом Елабората и предајом у РГЗ на картирање ( до 50 m² )

ком

 

8

2

Снимањеобјеката,са израдом Елабората и предајом у РГЗ на картирање ( преко 50 m² )

ком

6

3

Израда геодетског снимка за потребелегализацијеобјекат

са снимањем надземних и подземнихинсталацијаиосталим садржајем на парцели

ком

14

4

Израда пројекта геодетс. обе

 

лежавања за потребе парцела

ције и препарцелације катарстaрских парцела

ком

3

 

5

Провођење пројекта парцела -

 

ције и препарцелације катарстарских парцела у РГЗ

ком

3

 

6

Обнова границе катарстарских парцела, са укопавањем каме

 

них белега

ком

5

7

Израда катастарско топограф

ског плана Католичког гробља у Ср. Митровици(кат. пар.бр.1496 и 1497 )

ар

276

8

Снимање гробних места на Ка

толичком гробљу у Ср. Митро

вици, са евидентирањем инди

кација за свако гробно место

ком

1200

9

Упис посебних делова објекта ( етажирање ) са уписом имаоца права

1200

 

Свеукупнацена без ПДВ-а( збир колоне 6 )______________________

ПДВ _____ %износ_______________________

Свеукупна цена са ПДВ-ом ___________________________

-Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

-Посебно исказаних трошкова који чине укупну цену(, трошкови превоза,утовар,истовар и остали зависни трошкови)- Нема.

Напомена :

Понуђач који се налази у систему ПДВ-а исказаће Свеукупну цену без ПДВ– а , постотак и износПДВ-а, као и Свеукупну ценуса ПДВ-ом. у предвиђеним рубрикама за иста.

Понуђач који није обавезник плаћања ПДВ-а нема обавезу да попуни поља назначена на постотак и износПДВ-а и Свеукупну ценуса ПДВ-ом.

Датум Понуђач

М. П.

_______________________ _________________________

(попунити , потписати и оверити печатом )

Напомена:Образац структуре цене понуђач мора да попуни, оверипечатом и потпише, чимепотврђује да су тачни подаци који су уобрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, групапонуђача може да се определи да образац структуре ценепотписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача илигрупа понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ћепопунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

 

 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

JKП КОМУНАЛИЈЕ

Број -1/14

Датум **.08.2014.године

УГОВОР

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГАНабавка услуга геометра

( ЈНМВ – У-7/14 )

Закључен ________год., уСремској Митровици, између :

1. ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“Сремска Митровица, Стари шор 114, ПИБ 100792579, којезаступадиректор Радослав Јевремовић, ( у даљем тексту: Наручилац услуга), са једнестране и

 1. _____________________________,из _____________________, ул.______________________бр.____, ПИБ____________, МБ ______________, кога заступа______________________, самостално( у даљем тексту:Извршилац услуга), са друге стране.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

 • Да је Наручилац услуга дана **.07.2014.годинепод бројем**** – 1/14донео Одлукуо покретању поступкајабне набавке мале вредности услуганабавкаУСЛУГА ГЕОМЕТРА;

 • Да је Наручилацуслуга у складу са одредбамаЗакона о јавним набавкама (Службени гласникбр.124/12) упутио позивепотенцијалним понуђачимаза давање понудеиспровео поступакза доношење Одлуке о додели уговора за набавкупредметних услуга;

 • Да је Наручилацуслуга на основу члана 81. Закона о јавним набавкамадонео Одлуку о додели уговораброј____-1/14, од ___.___.2014. годинe, којом је изабраоИзвршиоца услуга.

 • Да је Извршилац услугадоставио понуду дана____.2014. године,број ________/14, која се налази уприлогу овог Уговораи чини његов саставни део.

Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуга геометра , геодетско снимање објеката ради легализације и геодетско снимање Католичког гробља у Сремској Митровици у свему према конкурсној документацији и понудом Извршиоца услуга.


Услуге из претходног става овог члана с
у :

 1. Снимање објеката,са израдом Елабората и предајом у РГЗ на картирање ( до 50 m² )

 2. Снимање објеката,са израдом Елабората и предајом у РГЗ на картирање ( преко 50 m² )

3. Израда геодетског снимка за потребелегализацијеобјеката са снимањем надземних и подземнихинсталацијаиосталим садржајем на парцели

4. Израда пројекта геодетског обележавања за потребе парцелизације и препарцелизације катарстaрских парцела

5.Провођење пројекта парцелизације и препарцелизације катарстарских парцела у РГЗ

6.Обнова границе катарстарских парцела, са укопавањем камених белега

7. Израда катастарско топографског плана Католичког гробља у Ср. Митровици

8. Снимање гробних места на Католичком гробљу у Ср. Митровици, са евидентирањем индикација за свако гробно место

9. Упис посебних делова објекта ( етажирање ) са уписом имаоца права


Члан 3.


Извршилац услуге се обавезује да у предвиђеном временском року изврши организовање особља за обављање услуге из члана 2. овог Уговора.

Извршилац услуге ће услуге из члана 2. овог Уговора извршити најкасније до 30.09.2014. године.


Члан 4.

Свеукупна цена услуге из члана 2. овог Уговора износи ________________динара (словима: ________________________________________) динара без ПДВ-а.
ПДВизноси____________________динара
(словима:____________________________________________________). Плаћање ПДВ-а је обавеза Наручиоца услуга.

Плаћање ће се вршити на основу стварно извршених услуга. Наручилац услуга задржава право да измени количину потребних услуга које су исказане у Обрасцу понуде, а све у складу са јединичним ценама које Понуђач искаже. Јединичне цене ће важити у случају не слагања укупне цене у Обрасцу понуде.

Члан5.


Уговорен
е јединичне цене дате у Понуди Изабраног Извршиоца услуга не могу се мењати и истесу током трајања овог Уговора.

Члан 6.

Наручилац добарасеобавезуједаИзвршиоцу услугаисплатиуговоренуцену из члана4. овог Уговора, за извршене услуге, по фактури којуза туколичину испостављаИзвршиоц услуга, на текући рачун Извршиоца услуга број ___________________________ код ________________________________банке у року од45 (четрдесетпет ) дана оддана испостављања фактуре.

Члан 7.

Ако Извршилац услуге задоцнисароком извршења услуга, дужан је даНаручиоцууслуга надокнади штету, уколикојујеНаручилац услугапретрпеозбогпропустаИзвршиоца услуга. Уговорне странеуговарајууговорнуказнууизносуод0,03 %до највише 0,2 % од свеукупне цене из члана 4. овог Уговора за сваки дан кашњења.

Члан 8.


Наручилац
услуга се обавезује да Извршиоцу услуге исплати укупну цену из члана 4.овог Уговора у року од 45 дана од данаиспостављања фактуре.

У случају прекорачења рока из става 1. овог члана, Наручилац услуга плаћа законску затезну камату.


Члан 9.


Надзор над вршењем услуга вршиће одговорно лице Наручиоца
услуга , које ће бити одређено посебном одлуком, након потписивања овог Уговора.


Члан 10.


Извршиоц услуге се обавезује да води евиденцију извршених услуга у два примерка, који редовно морају бити оверавани од стране Надзорног органа и који су основ за обрачун и исплату пружене услуге.


Члан 11.


Извршиоц услуге се обавезује:

- да благовремено и квалитетно пружи услуге према захтеву из конкурснедокументације по налогу Наручиоца услуга као и према важећим прописима, нормама и стандардима
- да у току пружања услуге употребљава опрему и средства који одговарају важећим домаћим стандардима и техничким нормативима,
да обезбеди довољан број квалификоване радне снаге по структури и врсти посла,
- да предузме све потребне мере за сигурност извршилаца и да спроводи мере заштите јавне имовине од оштећења или уништења


Члан 12.

Испоручилац добара се обавезуједа на дан закључења овог Уговорапреда Наручиоцу услуга оверену и потписану меницу као гаранцијуза доброизвршење посла, на износ од 10% од укупне уговорене цене из члана4. овог Уговора, што износи:___________________________________динара (словимa:_____________________________________________________динара

Извршилац услуге је сагласанда издату меницуНаручилац услуга може поднетинанаплату пословној банциИзвршиоца услуга у целости, у случају доцњеса испуњењемуговорених обавеза.

Крајњи рок важностигаранције за доброизвршење послаизноси тридесет дана наконкрајње испоруке, а најкасније до истека рока гаранције за предметна добра.

Ако Извршилац услуга не поступиу року из става 1. овог члана, овај Уговор сезакључује са одложнимусловом и почиње да важиод момента подношења гаранције за добро извршење посла.

Члан 13.


Наручилац
услуга задржава право да раскине Уговор, уколико Извршилац услуге не испоштује рокове и динамику извршења Уговора, односно уколико поступи супротно одредбама овог Уговора и условима из конкурсне документације и своје понуде.


Члан 14.


Извршилац услуге сноси сву одговорност за евентуални настанак штете као последицу пропуштених радњи везаних за пружање услуге из члана 2. овог Уговора.


Члан 15.


Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може у писменој форми да откаже Уговор уз отказни рок од 15 дана.

Члан 16.


За све што није регулисано овим Уговором биће примењене одредбе Закона о облигационим односима.


Члан 17.


Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају мирним путем. У случају спора утврђује се надлежност стварно надлежног суда у Сремској Митровици.


Члан 18.


Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА: ЗА ИЗВРШИОЦА :

_________________ __________________

Директор Јевремовић Радослав дипл.е

(попунити , потписати и оверити печатом )

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавкеуслуга – УСЛУГА ГЕОМЕТРА,ЈН МВ-У-7/14поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

(попунити , потписати и оверити печатом )

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

У складу са чланом 75. став 2 ЗЈН, ____________________________________

(назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

(попунити , потписати и оверити печатом )

 Konkursna dokumentacija- Usluge geometra – 2014.doc