ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – УСЛУГЕ ГЕОМЕТРА

geometar

 

ЈКП КОМУНАЛИЈЕ

Сремска Митровица , Стари шор 114

Број : 2712 – 1/14

Датум : 05.08. 2014.

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

УСЛУГЕ ГЕОМЕТРА

ЈН MВ У -7/14

У складу са чланом 63. став 1.Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник Р.С.бр. 124/2012) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена Изменаи Допуна Конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку,УСЛУГЕ ГЕОМЕТРА ЈН МВ У- 7/14, коју је покренуо Наручиоц ЈКП КОМУНАЛИЈЕ из Сремске Митровице дана 30.07.2014 године. Позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и Интернет страници Наручиоца је објављен 01.08.2014.

 1. МЕЊА СЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАПОСЛ. БРОЈ 2675-4/14 од 01.08.2014. год. НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН (у наставку дописа шаљемо вам измењене странице конкурсне документације који су саставни део конкурсне документације)

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити идодатне условеза учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Кадровски капацитет – да Понуђач у моменту подношења понуде има најмање 2 запослена геодетске струке, од којих :

- најмање 1 (један) поседује важећу геодетску лиценцу 2. реда коју издаје РГЗ,

2) Технички капацитет – да Понуђач у моменту подношења понуде поседује најмање :

 • 1 (један) мерни уређај за примену технологије глобалног позиционирања (ГПС)

 • 1 (једну) тоталну станицу

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1.Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује потписивањем и овером обрасца Изјаве о испуњавању услова из члана75. и 76. Закона(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу Vодељак 3.),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5). и додатне услове на основу члана 76.ЗЈН.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

2.2.Испуњеностуслова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона Понуђач доказујеважећим Решењем Републичког геодетског завода о издатој лиценци за рад, у виду копије,које обавезно доставља у понуди.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављуVодељак 3.),потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да понуђач достави изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа. (Изјава у слободној форми понуђача)

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којојпромени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Напомена:

Наручилац услуга може пре доношења одлуке о Додели уговора да тражи од Понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености обавезних и додатних условачлан 75.(осим услова став 1. тачка 5). и члан 76. Закона о јавним набавкама ).

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

АКО НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА ТРАЖИ ОД ПОНУЂАЧА НА УВИД ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНУ КОПИЈУ СВИХ ИЛИ ПОЈЕДИНИХ ДОКАЗА О ИСПУЊЕНОСТИ Обавезних и Додатних услова – члан 75. (осим услова став 1. тачка 5). и члан 76. Закона о јавним набавкама,ИСТИ СЕ ДОКАЗУЈУ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН :

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује даправно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује даправно лице није осуђиваноза неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђачаније осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона – Доказ:Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: УверењеПореске управе министарства финасија и привредеда је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, које је одредио Наручилац, потребно је поседовати:

5) Услов из чл. 76. ст. 1.и 2.) Закона -Кадровски капацитетда Понуђач у моменту подношења понуде има најмање 2 запослена геодетске струке, од којих :

- најмање 1 (један) поседује важећу геодетску лиценцу 2. реда коју издаје РГЗ,

Доказ :

 • Фотокопије пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или МЗА ), којим се потврђује да су запослени радници у радном односу код Понуђача или фотокопију Уговора о раду.

 • Фотокопију тражених важећих геодетских лиценци и лиценци ИКС

 • Фотокопију важећих легитимација за идентификацију за сваког радника геодетске струке -( издаје РГЗ )

6) Услов из чл. 76. ст. 1.и 2.) Закона - Технички капацитет- да Понуђач у моменту подношења понуде поседује најмање :

 • 1 (један) мерни уређај за примену технологије глобалног позиционирања (ГПС)

 • 1 (једну) тоталну станицу

са којим је у стању да успешно и одговорно изврши задате услуге наведене у конкурсној документацији.

Доказ :

 • Фотокопија рачуна о набавци истих

 • Податке о инструментима геодетске организације, као што су назив, тип, врста инструмента, серијски број и тачност , као и одговарајуће важеће атесте о исправности издате од стране надлежне институције, на име Понуђача.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

_________________________

 

 

 

 

Измене и допуне-услуге геометра.doc