ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН МВ – Р – 1/14

Izrada grobnica

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈН  МВ Р 1/14

 

У складу са чланом 63. став 1 и став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Р.С.“ бр. 124/2012) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена Измена и Допуна Конкурсне документације за јавну набавку радова у  поступку мале вредности, ИЗРАДА ГРОБНИЦА ЈН МВ Р - 1/14, коју је покренуо Наручиоц ЈКП “КОМУНАЛИЈЕ“ из Сремске Митровице дана 26.06.2014. године, а позив за подношење понуда је објављен 17.06.2014. године на Порталу Управе за јавне набавке и Интернет страници Наручиоца.

 1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
  1. У  Поглављу VII – Образац понуде, на страни 28/39, под 5) Опис предмета набавке: Израда гробница на гробљу у Сремској Митровици у табели под:

   Рок извођења радова
   , стоји________ дана (макс 30 дана) од дана потписивања уговора

   Брише се 30 и уписује 60, тако да гласи

   ________ дана (макс. 60 дана) од потписивања уговора

КОНКУРСНА КОМИСИЈА за ЈН МВ Р 1/14